វៀតណាមរួមជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិទប់ទល់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។

វៀតណាមរួមជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិទប់ទល់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ - ảnh 1
វៀតណាមរួមជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិទប់ទល់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។

(VOV)-សន្និសីទអន្តរជាតិលើកទី៦ស្តីពីការសម្របនឹងការប្រែប្រួលអាកាស
ធាតុ​ផ្អែកលើសហគមន៍នៅវៀតណាមបានបើកនាព្រឹកថ្ងៃទី១៩មេសានៅ
ក្រុងហាណូយ។ វៀតណាមជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសងាយ
រងផលប៉ះពាល់បំផុតដោយការ​ប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។ យល់ដឹងច្បាស់បណ្ដា ការជិះឥទ្ធពលដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៃការ​ប្រែ​ប្រួល​អាកាសធាតុទៅលើការអភិវឌ្ឍន៍ចីរភាព
នៃប្រទេសជាតិ រដ្ឋាភិបាលវៀត​ណាម​បានចូលរួមនិងអនុម័ត្តលើអនុសញ្ញា ក្របខ័ណ្ឌរបស់ះង្គការសហប្រជាជាតិអំពី​ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងពិធីសារ
Kyoto។ អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធាននិង​បរិស្ថានវៀតណាម Tran Hong Ha បាន
ឲ្យដឹងថា៖
 “នាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានអនុម័ត្តលើយុទ្ធសាស្ត្រជាតិអំពីការ
ប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងទស្សនវិស័យជិត១០០ឆ្នាំ។ ប្រការនោះបានបង្ហាញ
កិច្ចសន្យានិងការ​ខំប្រឹងប្រែងដ៏សំខាន់របស់វៀតណាមក្នុងការរួមដៃរួមកំលាំង
ជាមួយសហគមន៍​អន្តរជាតិទប់ទល់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។ គោលដៅ
មួយក្នុងចំណោម​គោលដៅសំខាន់ត្រូវបានកំណត់ក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រជាតិអំពីការ ប្រែប្រួលអាកាសធាតុ​របស់វៀតណាមគឺកសាងសហគមន៍ទប់ទល់នឹងការ ប្រែប្រួលអាកាសធាតុប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព៕”
ព័ត៌មានទាក់ទិន

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ