កិច្ចប្រជុំវង់ទី៣នៃក្រុមការងារចម្រុះវៀត ណាម-Vatican។

(VOVWORLD)-ក្រសួងការបរទេសវៀតណាមទើបនឹងបានចេញ
សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីកិច្ចប្រជុំវង់ទី៣នៃក្រុមការងារចម្រុះវៀត
ណាម-Vatican។តាមនោះកិច្ចប្រជុំវង់ទី៣នៃក្រុមការងារចម្រុះវៀត
ណាម-Vaticanនឹងបានធ្វើឡើងក្នុងរយះ២ថ្ងៃគឺថ្ងៃទី២៨និង២៨កុម្ភះ
នៅទីក្រុងហាណូយសំដៅផ្លាស់ប្តូររាល់បញ្ហាទាក់ទិនដល់ទំនាក់
ទំនងនៃភាគីទាំង២​ វៀតណាម-Vatican។គណះប្រតិភូវៀតណាម
ដោយអនុរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទេសBui Thanh Son  ធ្វើជាប្រធាន
និងគណះប្រតិភូVaticanដោយអនុរដ្ឋមន្រ្តីការបរទស Ettore 
Balestreoធ្វើជាប្រធាន៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ