កំណើនឥណ្ឌទានគឺជាចំណុចភ្លឺស្វាងនៃខឿនសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាម


កំណើនឥណ្ឌទានគឺជាចំណុចភ្លឺស្វាងនៃខឿនសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាម  - ảnh 1
អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ រដ្ឋសភាវៀតណាម បណ្ឌិត Nguyen Duc Kien (Image: dantri.com.vn)

(VOVworld) – កំណើនឥណទានទទួលបាន ៣.៥២% ក្នុងរយៈពេល ៦ ខែដើម
ឆ្នាំ ២០១៤។នេះគឺជាចំណុចភ្លឺស្វាងមួយដែលបានសឲ្យឃើញថា៖បណ្ដា
អង្គភាពអាជីវកម្មកំពុងស្តារសកម្មភាពអាជីវកម្មឡើងវិញនិងមិនផ្អែកទៅលើ
ប្រភពឥណទាននៃធនាគារទេ។ នេះគឺជាការអះអាងរបស់អនុប្រធានគណៈ
កម្មាធិការទទួលបន្ទុកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ រដ្ឋសភាវៀតណាម បណ្ឌិត Nguyen Duc
Kien។ តាមលោក Nguyen Duc Kien ថា៖ ក្នុងរយៈពេល ៦ ដើមខែឆ្នាំ ២០១៤
សន្ទស្សន៍ GDP បានកើនឡើង ៥.១៩% បើប្រៀបនឹងរយៈ ពេលដូចគ្នានាឆ្នាំ
២០១៣ ក្នុងនោះ កំណើនឥណទានទទួលបាន ៣.៥%។ ប្រការនេះ មាន
អត្ថន័យថា៖ វៀតណាមកំពុងកែសម្រង់ខឿសេដ្ឋកិច្ចតាមទិសរៀបចំរចនា
សម្ព័ន្ធឡើងវិញដ៏ត្រឹមត្រូវ។ ក្នុងរយៈពេលកន្លងមក ធនាគាជាតិបានកសាង
យន្តការកាត់បន្ថាយកំរិតការប្រាក់នាំចេញដំណោះស្រាយជាច្រើនវិធានការ
ជំរុញឥណទានចំពោះវិស័យអាទិភាពមួយចំនួនដូចជាកម្ចីជួយឧបត្ថម្ភផលិត
កម្មកិសកម្មជួយឧបត្ថម្ភអ្នកនេសាទច្បាមជាប់សមុទ្រជាដើម។ នេះគឺជាភាព
ម្ចាសការរបស់ស្ថប័នគ្រប់គ្រង។ ប៉ុន្តែ ស្ថានភាពនេះក៏បានស្នើរឲ្យអង្គភាព
អាជីវកម្មត្រូវស្វែងរកដោយខ្លួនឯងនូ​វប្រភពទុនកម្ចី និងកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍
អាជីវកម្មឲ្យសមស្រប៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ