កម្មវិធីសម្ដែងសិល្បះ៖”មោទនភាពវៀតណាម”រំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី៧១ទិវាណាបូតស៊ូប្រយុទ្ធប្រឆាំង

កម្មវិធីសម្ដែងសិល្បះ៖”មោទនភាពវៀតណាម”រំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី៧១ទិវាណាបូតស៊ូប្រយុទ្ធប្រឆាំង - ảnh 1
កម្មវិធីសម្ដែងសិល្បះ៖”មោទនភាពវៀតណាម”រំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី៧១ទិវាណាបូតស៊ូប្រយុទ្ធប្រឆាំង

(VOV)_ក្នុងឱកាសរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍ លើគទី៧១ទិវាណាមបូតស៊ូប្រយុទ្ធប្រឆាំង
(ថ្ងៃទី២៣កញ្ញាឆ្នាំ១៩៤៥-ថ្ងៃទី២៣កញ្ញាឆ្នាំ២០១៦) នាយប់ថ្ងៃទី២៣កញ្ញា​ នៅទីក្រុង​ហូជី
មិញ​ (ភាគខាងត្បូងវៀតណាម) បានប្រព្រឹត្តទៅកម្មវិធីសម្ដែង​សិល្បះ ​ដោយ​ប្រធាន
បទ៖ មោទនភាពវៀតណាម។

          ស្ថិតនៅក្នុងបណ្ដាសកម្មភាពរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍ លើគទី៧១ទិវាណាមបូតស៊ូ
ប្រយុទ្ធប្រឆាំង មុននោះ បានប្រព្រឹត្តទៅការតាំងពិព័រណ៌រូបថត ដោយប្រធានបទ៖
 ណាមបូរួមជាមួយការអភិវឌ្ឍន៍របស់ប្រទេសជាតិ។ ការតាំងពិព័រណ៌នេះបាន​ឧទ្ទេស
នាមអំពីបណ្ដាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រ ណាមបូតស៊ូប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិង​សមិទ្ធិផលអភិ
វឌ្ឍន៍របស់ណាមបូ របស់ទីក្រុងហូជីមិញ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ