ការតាំងពិពណ៌រ “ប្រជុំកោះ Hoang Sa និង Truong Sa - បណ្ដាភស្តុតាងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងគតិ្តយុត្តិ”


ការតាំងពិពណ៌រ “ប្រជុំកោះ Hoang Sa និង Truong Sa - បណ្ដាភស្តុតាងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងគតិ្តយុត្តិ”  - ảnh 1
ការតាំងពិពណ៌រ “ប្រជុំកោះ Hoang Sa និង Truong Sa - បណ្ដាភស្តុតាងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងគតិ្តយុត្តិ” (Image: VNA)

(VOVworld) – នាថ្ងៃទី ២៧ តុលា នៅស្រុក Nui Thanh ខេត្ត Quang Nam ភាគ
កណ្ដាលវៀតណាម ការតាំងពិពណ៌រ “ប្រជុំកោះ Hoang Sa និង Truong Sa
របស់វៀតណាម-បណ្ដាភស្តុតាងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងគត្តិយុត្ត” បានបើកជាផ្លូវ
ការ។ ការតាំងពិពណ៌រនេះបានដាក់តាំងបង្ហាញរាល់ឯកសារផែនទីនិងវត្ថុ
នានាចាប់ពីសតវត្សទី ១៧ ដល់ដើម សតវត្សទី ២០ ដែលអះអាងថា៖
វៀតណាមបានកំណត់និងអនុវត្តអធិបតេយ្យភាពជាបន្តបន្ទាប់ចំពោះប្រជុំ
កោះ Hoang Sa និង Truong Sa។ ក្រៅពីនោះ សៀវភៅចំនួន ១០០ ប្រភេទ
ដែលត្រូវបានបោះពុម្ភផ្សាយនៅបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចចាប់ពី
សតវត្សទី ១៧ ដល់ទី ១៩ មានព័ត៌មានទាក់ទិនដល់ប្រជុំកោះ Hoang Sa
និង Truong Sa ក៏ត្រូវបានបង្ហាញនៅការតាំងពិពណ៌រនេះ ផងដែរ៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ