ក្រុមកាឌីណាល់ដំណើរការបោះឆ្នោតសម្តេចប៉ាបថ្មី

(VOVworld) – នាយប់ថ្ងៃទី ១២ មិនា (តាមម៉ោងអ៊ីតាលី) ក្រុម​កាឌីណាល់  ានចូលរួមការបោះឆ្នោតសម្តេចប៉ាបថ្មី នៅវិហារ Sistine ក្នុងបុរី Vatican។
បណ្ដាកាឌីណាល់សុទ្ធតែត្រូវតែរក្សាលទ្ធិផលសម្ងាត់និងដំណើរការបោះ
ឆ្នោតសម្តេចប៉ាបថ្មី។ តាមលទ្ធិផលនៃការបោះឆ្នោតលើកទី ១​ បណ្ដា
កាឌីណាល់មិនទាន់ជ្រើសរើសបានបេក្ខជនក្នុងដំណែងសម្តេចប៉ាបទី ២៦៦
នៅឡើយ។ បណ្ដាកាឌីណាល់នឹងចូលរួមប្រជុំជាថ្មីប្តងទៀត នៅវិហារ Sistine
នាព្រឹកថ្ងៃទី ១៣ មិនា (តាមម៉ោងអ៊ីតាលី)​​ ដើម្បីដំណើការបោះឆ្នោតលើកទី
២ ។ តាមការកំណត់ បណ្ការកាឌីណាល់នឹងដំណើរការបោះឆ្នោត ២ ដង
ក្នុងមួយថ្ងៃ។ សម្តេចប៉ាបថ្មីត្រូវទទួលបានសម្លេង​គាំទ្រជាអតិបរិមា  ២/៣


ក្រុមកាឌីណាល់ដំណើរការបោះឆ្នោតសម្តេចប៉ាបថ្មី - ảnh 1
បណ្ដាអតីតសម្តេចប៉ាប។ (Image: Internet)


ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ