ក្រុមប្រឹក្សាជនជាតិបានប្រជុំពេញអង្គលើកទី៧

Vovworld-ក្រុមប្រឹក្សាជនជាតិវៀតណាមបានប្រជុំពេញអង្គលើកទី៧។​សម័យ​ប្រជុំសំដៅត្រៀមបណ្ដាខ្លឹមសារចាំបាច់សំរាប់សម័យប្រជុំលើកទី៦ រដ្ឋសភា​
និតិកាលទី១៣ខាងមុខ។​ ពិភាគ្សាអំពីរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការជន
ជាតិ​អំពីស្ថានភាពអនុវត្តគោលនយោបាយជនជាតិឆ្នាំ២០១៣និងទិសដៅភារកិច្ច​អនុវត្តគោលនយោបាយជនជាតិឆ្នាំ២០១៤ជាដើម។ គណៈកម្មាធិការជនជាតិ​បាន​ស្នើររដ្ឋសភាបង្កើនកិច្ចការឃ្លាំមើលការអនុវត្តបណ្ដាកម្មវិធីគំរោងការទាក់ទិនដល់
គោលនយោបាយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រដំបន់ជនជាតិភាគតិចនិងព្រៃភ្នំ ពង្រីក​តួនាទីឃ្លាំមើលរបស់គណៈប្រតិភូសមាជិកសភានិងដំណាងរដ្ឋសភាចំពោះ
ដំណើរការអនុវត្តបណ្ដាគោលនយោបាយ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ