ក្រុមសមាជិកសភាតំបន់ជួបប្រាស្រ័យអ្នកបោះឆ្នោត

ក្រុមសមាជិកសភាតំបន់ជួបប្រាស្រ័យអ្នកបោះឆ្នោត - ảnh 1
ទិដ្ឋភាពជួបប្រាស្រ័យអ្នកបោះឆ្នោតនៅខេត្ត Lao Cai
 (រូបថតៈbaolaocai.vn )


(VOVworld)-ដើម្បីត្រៀមរៀបចំសម្រាប់កិច្ចប្រជុំលើកទី១១ រដ្ឋសភាវៀតណាម
នីតិកាលទី១៣ ក្រុមសមាជិកសភានៃតំបន់នានាទូទាំងប្រទេសបានរៀបចំការ ជួបប្រាស្រ័យជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតសំដៅជូនដំណឹងអំពីលទ្ធផលសកម្មភាព និង គំរោងរបៀបវារៈនៃកិច្ចប្រជុំព្រមទាំងផ្ទៀងស្តាប់នូវមតិផ្តាំផ្ញើរបស់អ្នកបោះឆ្នោតជូន
ចំពោះរដ្ឋសភា។

        ក្នុងថ្ងៃទី៨ដល់ថ្ងៃទី១១មិនា ក្រុមសមាជិកសភាមណ្ឌល Lao Cai បាន អនុវត្
តកម្មវិធីជួបប្រាស្រ័យអ្នកបោះឆ្នោតនៅស្រុក Sa Pa, Bat Xat , Bac Ha និង Muong
Khuong។ ក៏ក្នុងថ្ងៃទី៨ដល់ថ្ងៃទី១១មិនា ក្រុមសមាជិកសភាមណ្ឌល Tra Vinh ក៏បាន
រៀបចំកម្មវិធីជួបប្រាស្រ័យអ្នកបោះឆ្នោតនៅស្រុកចំនួន៦លើភូមិភាគ  សំដៅទទួល
មតិអ្នកបោះឆ្នោត មុននឹងកិច្ចប្រជុំលើកទី១១រដ្ឋសភាវៀតណាម នីតិកាលទី១៣ផង
ដែរ៕

 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ