ការិយាល័យនយោបាយគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិមជ្ឈឹមបក្សគុំមុយនីស្នចិននិតិកាលទីXIXជំរុញការធានាក្រោមការដឹកនាំ

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី២៧តុលា នៅកិច្ចប្រជុំក្រោមអធិបតីភាពរបស់អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋចិនលោកស៊ីសានពីង ការិយាល័យនយោបាយគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិមជ្ឈឹមបក្សគុំមុយនីស្នចិនបានពិនិត្យឡើងវិញនូវឯកសារនានាសំដៅធានាការដឹកនាំប្រមូលផ្តុំឯកភាពរបស់គណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិមជ្ឈឹមបក្សគុំមុយនីស្នចិននឹងអនុវត្តន៍អោយបានពេញលេញនៃសេចក្តីកំណត់ស្តីអំពីការសន្សំសំចៃ។

  សមាជិកការិយាល័យនយោបាយទាំងអស់បានឯកភាពចំពោះការធានានឹងបង្កើនការដឹកនាំប្រមូលផ្តុំឯកភាពរបស់គណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិមជ្ឈឹមបក្សគុំមុយនីស្នចិន។ប្រការទាំងនេះនឹងធានាយ៉ាងរឹងមាំនូវតួនាទីដឹកនាំរបស់អគ្គលេខាបក្សលោកស៊ីសានពីង គណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិមជ្ឈឹមបក្សគុំមុយនីស្នចិនក៍ដូចរបស់បក្សទាំងមូលផងដែរ។

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ