ក្រសួងការពារជាតិម៉ីយ៉ាន់ម៉ាស្នើរកាត់បន្ថយថវិការការពារជាតិ។

ក្រសួងការពារជាតិម៉ីយ៉ាន់ម៉ាស្នើរកាត់បន្ថយថវិការការពារជាតិ។ - ảnh 1
ក្រសួងការពារជាតិម៉ីយ៉ាន់ម៉ាស្នើរកាត់បន្ថយថវិការការពារជាតិ។ (vietnamnet.vn)

        Vovworld-នាថ្ងៃទី១៦មករា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិម៉ីយ៉ាន់ម៉ា ឧត្តមសេនីយ៍​
ទោ Wai Lwin បានស្នើរកាត់បន្ថយថវិការការពារជាតិឆ្នាំសាពើរពន្ធ​២០១៤-២០១៥
ចុះត្រឹម២,៣ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក។ ដូច្នេះ ចំណាយ​ការពារ​ជាតិ​របស់ម៉ីយ៉ាន់ម៉ា
នឹងស្រូបយក១២,២៦%ថវិការរដ្ឋឆ្នាំសារពើពន្ធ២០១៤-២០១៥ ថយចុះ១៣,៦%
ក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធ២០១៣-២០១៤។

        ក្នុងពេលនោះ ថវិការរដ្ឋសំរាប់សុខាភិបាលក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធ២០១៤-២០១៥​របស់ម៉ីយ៉ាន់ម៉ានៅកំរិតទាប ត្រឹមតែស្រូបយក៥%នៃថវិការដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះទេ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ