ខែឧសភាបានក្លាយទៅជាខែបង្ហូឈាមបំផុតនៅអ៊ីរ៉ាក់

(VOVworld) – ចំនួនមនុស្សត្រូវស្លាប់ដោយអំពើហឹង្សានៅអ៊ីរ៉ាក់បានកើនឡើង ៥
រយ នាក់ ក្នុងខែ​ឧសភា ដែលធ្វើឲ្យខែ ឧសភា បានក្លាយទៅជាខែបង្ហូឈាមបំផុត
នៅប្រទេសនេះ កាលពីដើមឆ្នាំ ២០១៣ ដល់ឥឡូវនេះ។ ក្នុងរយៈពេល ២ ខែកន្លង
មក ចំនួនមនុស្សត្រូវស្លាប់បានកើនឡើង ៩៦០ នាក់។ ជាពិសេស ការវាយប្រហារ
ដោគ្រាប់បែកតម្រង់ទៅលើជនឥស្លាម Shiite នៅប្រទេសនេះ បានកើនឡើង។
បេសកជនពិសេសនៃ អ.ស.ប. ប្រចាំនៅអ៊ីរ៉ាក់ លោក  Martin Kolbler បានដាស់
តឿនជាថ្មីម្តងទៀតបណ្ដាថ្នាក់ដឹកនាំអ៊ីរ៉ាក់ជំរុញដំណើរចរចារ យ៉ាងឆាប់ៗសំដៅ
បញ្ឈប់វិបត្តិនយោបាយនៅប្រទេសនេះ៕

ខែឧសភាបានក្លាយទៅជាខែបង្ហូឈាមបំផុតនៅអ៊ីរ៉ាក់ - ảnh 1
ចំនួនមនុស្សត្រូវស្លាប់ដោយអំពើហឹង្សានៅអ៊ីរ៉ាក់បានកើនឡើង ៥ រយ នាក់ ក្នុងខែឧសភា ដែលធ្វើឲ្យខែ ឧសភា បានក្លាយទៅជាខែបង្ហូឈាមបំផុត នៅប្រទេសនេះ (Image: Vietnamplus)


ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ