ចិននិងប៉ាគីស្ថានជំរុញកិចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យ។

Vovworld-គ្នុងដំណើទស្សនកិច្ចនៅប៉ាគីស្ថានរបស់នាយករដ្ឋមន្រ្តីចិន
លោក Li Ke Qiang នាថ្ងៃទី២៣ឧសភា​  ភាគីទាំង២បានចេញសេចក្តី
ថ្លែងការណ៍រួមដោយសន្យាបង្កើនទំនាក់ទំនងដៃគូយុទ្ឋសាស្រ្តទ្វេភាគី
លើគ្រប់វិស័យ។តាមចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនេះ  ចិនអះអាងថា៖
ទំនាក់ទំនងជាមួយប៉ាគីស្ថានជាអាទិភាពចម្បងក្នុងគោលនយោបាយ
ការទូតរបស់ខ្លួន។ក្នុងពេលនោះប៉ាគីស្ថានអះអាងថា៖បន្តអនុវត្តទំនាក់
ទំនងមិត្តភាពជាមួយចិន។លើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចភាគីទាំង២បានឯកភាព
ជំរុញការចរចារស្តីពីពាណិជ្ជកម្មសេរី  បង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ
ថាមពល។ភាគីទាំង២បានសំរេចយកឆ្នាំ២០១៥ជាឆ្នាំមិត្តភាពចិន
ប៉ាគីស្ថាន៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ