តំបន់វាលទំនាបទន្លេCuu Long ខំប្រឹងប្រែងកាត់បន្ថយភាព ក្រីក្រសំរាប់គ្រួសារជាង៤ម៉ឺន៤ពាន់គ្រួរ

             

តំបន់វាលទំនាបទន្លេCuu Long ខំប្រឹងប្រែងកាត់បន្ថយភាព ក្រីក្រសំរាប់គ្រួសារជាង៤ម៉ឺន៤ពាន់គ្រួរ - ảnh 1

Vovworld-តាមគណះទទួលបន្ទុកណាមបូខាងលិច(វៀតណាម)ថា៖ក្នុងឆ្នាំ២០១៤
នេះតំបន់វាលទំនាបទន្លេCuu Longខំប្រឹងប្រែងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រសំរាប់គ្រួសារ
ជាង៤ម៉ឺន៤ពាន់គ្រួនិងអត្រាគ្រួសារក្រីក្រក្នុងតំបន់ពី៧,២%នាឆ្នាំ២០១៣ចុះត្រឹម
តែ៦%។ដើម្បីសម្រេចបានគោលដៅនេះខេត្តនានានៅក្នុង តំបន់វាលទំនាបទន្លេ
Cuu Longប្រមូលផ្តុំវិនិយោគពង្រីកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ឋដំបូងបង្អសើគឺខ្សែផ្លូវ
គមនាគមន៍តភ្ជាប់តំបន់ស្រុកនានាផ្សាភ្ជាប់ជាមួយនឹងការផ្ទេប្តូររចនាសម្ព័ន្ឋផលិត
កម្មឧស្សាហកម្មពាណិជ្ជកម្មនិងសកិកម្ម។ខេត្តក៍បានផ្តល់អាទិភាពក្នុងការអនុវត្ត
គោលនយហោបាយលើកទឹកចិត្តកសិករអភិឌ្ឍន៍សេដច្ឋកិច្ចតាមគ្រួសារនិងសេដ្ឋកិច្ច
កសិដា្ឋនជាដើម៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ