តំលៃប្រាក់នាំចេញបណ្ដាមុខទំនិញកសិផលរបស់វៀតណាម​ក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០១២ទទួលបានជិត២,៥ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ​

          តំលៃប្រាក់នាំចេញ បណ្ដាមុខទំនិញកសិផលរបស់វៀតណាម ​ក្នុងខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១២ ទទួលបានជិត ២,៥ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ​នាំតំលៃនាំចេញសរុបរបស់បណ្ដាមុខទំនិញនេះ ក្នុងរយះពេល ​១១ខែ ឆ្នាំ ២០១២ ទទួលបាន ២៥ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក។ ក្នុងនោះ ​កាហ្វេ កៅស៊ូ គ្រាប់ស្វ័យច័ន្ទី ជាមុខទំនិញនាំចេញច្រើនបំផុត៕ 

តំលៃប្រាក់នាំចេញបណ្ដាមុខទំនិញកសិផលរបស់វៀតណាម​ក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០១២ទទួលបានជិត២,៥ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ​ - ảnh 1
តំលៃប្រាក់នាំចេញបណ្ដាមុខទំនិញកសិផលរបស់វៀតណាម​ក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០១២ទទួលបានជិត២,៥ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ​(http://www.asiacreative.vn)


ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ