ថ្ងៃទី៣០ជាប់ៗគ្នាដែលវៀតណាមមិនកត់ត្រាអ្នកជម្ងឺ Covid-19 ថ្មីនៅក្នុងសហគមន៍

(VOVWORLD) - បរិមាណករណីវិជ្ជមានចំពោះវីរុស SARS-CoV-2 ក្នុងប្រទេសនៅតែមាន ចំនួន១០៩៥នាក់ ក្នុងនោះមាន៦៩១នាក់ត្រូវឆ្លងវីរុសនៅក្នុងប្រទេស។ 
តាមរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មការជាតិដឹកនាំការបង្ការប្រយុទ្ធ ប្រឆាំងនឹងជម្ងឺ Covid-19 គិតពីវេលាម៉ោង១៨ថ្ងៃទី១ តុលា ដល់វេលា ម៉ោង៦ថ្ងៃទី២ តុលា វៀតណាមមិនមានអ្នកជម្ងឺថ្មីណាមួយឡើយ។ បរិមាណករណីវិជ្ជមានចំពោះវីរុស SARS-CoV-2 ក្នុងប្រទេសនៅតែមាន ចំនួន១០៩៥នាក់ ក្នុងនោះមាន៦៩១នាក់ត្រូវឆ្លងវីរុសនៅក្នុងប្រទេស។ នេះជា ថ្ងៃទី៣០ជាប់ៗគ្នាហើយដែលវៀតណាមមិនកត់ត្រាករណីឆ្លងជម្ងឺថ្មីនៅក្នុងសហគមន៍នោះឡើយ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ