ថ្ងៃធ្វើការទី៤នៃសន្និបាត លើកទី៤គណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមបក្សកម្មុយនិស្ត វៀតណាម

                  

            
ថ្ងៃធ្វើការទី៤នៃសន្និបាត លើកទី៤គណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមបក្សកម្មុយនិស្ត វៀតណាម - ảnh 1
សមាជិកការរិយាល័យនយោបាយលោក Nguyen Sinh Hungប្រធាន
រដ្ឋសភាវៀតណាម(រូបថតVNA)

Vovworld-ព្រឹកថ្ងៃទី៣តុលាក្រោមអធិបតីភាពរបស់សមាជិកការរិយាល័យ
នយោបាយលោក Nguyen Sinh Hungប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាមគណៈកម្មា
ធិការមជ្ឈឹមបក្សកម្មុយនិស្តបានដំណើរការកិច្ចប្រជុំពេញអង្គ។ក្នុងកិច្ចប្រជុំ
នេះដំណាងទាំងឡាយពិភាគ្សាអំពីគំរោងការណ៍ផ្លាស់ប្តូរការងារអប់រំបណ្តុះ
បណ្តាលដើម្បីបំពេញតម្រូវការឧស្សាហូបនីយកម្មទំនើបភាវូប​នីយកម្មក្នុង
លក្ខណះនៃខឿនសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារតាមទិសសង្គមនិយម​និងសមាហរណកម្ម
អន្តរជាតិ។នារសៀលថ្ងៃដដែលដំណាងទាំងឡាយធ្វើការតាមក្រុមៗស្តីពី
ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្-សង្គម​កិច្ចឆ្នាំ២០១៣និងភារកិច្ចឆ្នាំ២០១៤ក៍ដូចជាបញ្ហា
សំខាន់មួយចំនួនទៀតផង៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ