ទីក្រុងហូជីមិញនឹងក្លាយទៅជាទីក្រុងដើមដំបូងស្និទ្ធស្នាលជាមួយកុមារ


ទីក្រុងហូជីមិញនឹងក្លាយទៅជាទីក្រុងដើមដំបូងស្និទ្ធស្នាលជាមួយកុមារ - ảnh 1
ទីក្រុងហូជីមិញនឹងក្លាយទៅជាទីក្រុងដើមដំបូងស្និទ្ធស្នាលជាមួយកុមារ (VGP)


        Vovworld-នារសៀលថ្ងៃទី២៤កញ្ញា​គណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុង​ហូជីមិញ​
បានសហការជាមួយមូលនិធិកុមារអ.ស.បប្រចាំនៅវៀតណាម (UNICEF) រៀបចំ
សន្និសីទតុមូលជាន់ខ្ពស់ត្រៀមឲ្យការអនុវត្តការផ្ដើមគំនិត​ទីក្រុង​ស្និទ្ធស្នាលជាមួយ
បរិស្ថាន។ នេះជាព្រឹត្តិការណ៍មួយស្វាគមខួបលើកទី៤០​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ
វៀតណាមនិង UNICEF។ ការផ្ដើមគំនិតទីក្រុងស្និទ្ធស្នាល​ជាមួយកុមារត្រូវបាន
កសាងសំដៅកែលំអរគុណភាពជីវភាពរស់នៅសំរាប់កុមារ ជួយកុមារងាយរង
ឥទ្ធិពឡទាក់ទងនឹងសេវាកម្មសារវន្តនិងសកម្មភាពជួយឧបត្ថម្ភសង្គម៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ