ទិវាFrancophonie២០១៥នៅទីក្រុងហាណូយ

(VOVworld) - ក្នុងក្របខ័ណ្ឌបណ្ដាសកម្មភាពរំលឹកខួបអនុស្សាវរីទិវាFrancophonie
អន្តរជាតិ (ថ្ងៃទី២០ មិនា) នាថ្ងៃទី២១ មិនា នៅមហាវិទ្យាល័យហាណូយ បានប្រ
ព្រឹត្តទៅទិវាបុណ្យ Francophonie អន្តរជាតិ។ចូលរួមទិវាបុណ្យនេះ មិត្ត Nguyen Thuy
Duong និសិត្សជំនាញភាសាបារាំងនៃមហាវិទ្យាល័យហាណូយ បានចែក រំលែកថា៖
ទិវាFrancophonie២០១៥នៅទីក្រុងហាណូយ - ảnh 1

“ខ្ញុំស្គាល់ទិវានេះតាំងពីចាប់ផ្ដើមចូលរៀនភាសាបារាំងនៅមហាវិទ្យាល័យ។ចូលរួម
ទិវានេះ ខ្ញុំមានព័ត៏មានជាច្រើនថែមទៀតស្ដីអំពីប្លុក Francophonie ក៏ដូចជាព័ត៏មាន
អំពីមហាវិទ្យាល័យភាសាបារាំងនៅវៀតណាមនិងក្នុងតំបន់”៕  

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ