បង្កើតក្រុមប្រឹក្សាវាយតម្លៃកម្មវិធីគោលដៅជាតិស្ដីពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៅតំបន់ជនជាតិភាគតិចនិងតំបន់ព្រៃភ្នំ

(VOVWORLD) - ក្រុមប្រឹក្សាមានភារកិច្ចរៀបចំការវាយតម្លៃចំពោះ សំណើវិនិយោគនៃកម្មវិធី ដាក់ជូនរដ្ឋាភិបាលដើម្បីពិចារណានិងសម្រេច៕
នាយករដ្ឋមន្រ្តីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមទើបនឹងបានសម្រេចបង្កើតក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋវាយតម្លៃកម្មវិធីគោលដៅជាតិស្ដីពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៅតំបន់ជនជាតិភាគតិចនិងតំបន់ព្រៃភ្នំដំណាក់កាលឆ្នាំ២០២១-២០៣០។ រដ្ឋ មន្ត្រីនិងអនុរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងផែនការនិងវិនិយោគធ្វើជាប្រធាននិងអនុប្រធានក្រុបប្រឹក្សាវាយតម្លៃនេះ។ ក្រុមប្រឹក្សាមានភារកិច្ចរៀបចំការវាយតម្លៃចំពោះ សំណើវិនិយោគនៃកម្មវិធី ដាក់ជូនរដ្ឋាភិបាលដើម្បីពិចារណានិងសម្រេច៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ