ប្រកាសអង្គភាពអាជីវកម្មប្រកបដោយចីរភាពឆ្នាំ ២០២០

(VOVWORLD) - ការអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាពគឺជា លិខិត ឆ្លងដែន សម្រាប់អង្គភាពអាជីវកម្មចូលទីផ្សារពិភពលោកហើយអត្តសញ្ញាណពលរដ្ឋត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក។

នាយប់ថ្ងៃទី ១០ ធ្នូនៅទីក្រុងហាណូយ សភាពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្មវៀតណាមនិងក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ចវៀត ណាមដើម្បីការអភិវឌ្ឍចីរភាពបានរៀបចំពិធីប្រកាសអង្គភាពអាជីវកម្មអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាពចំនួន ១០០ នៅវៀតណាម ឆ្នាំ ២០២០ (CSI ២០២០)។

ថ្លែងក្នុងពិធី លោក Vu Tien Loc ប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្មវៀតណាមបានឲ្យដឹងថា ក្នុងបរិបទវៀតណាមបើកការធ្វើសមាហរណកម្មយ៉ាងស៊ីជម្រៅជាមួយសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដូចបច្ចុប្បន្ននេះ ការអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាពគឺជា លិខិត ឆ្លងដែន សម្រាប់អង្គភាពអាជីវកម្មចូលទីផ្សារពិភពលោកហើយអត្តសញ្ញាណពលរដ្ឋត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ