ប្រគល់រង្វាន់វណ្ណៈកម្មឆ្នើមស្តីពី“រៀនសូត្រនិងធ្វើតាមគំរូសីលធម៌លោកប្រធានហូជីមិញ”

(VOVworld)-ក្នុងពិធីប្រគល់រង្វាន់លើកទី២ បូកសរុបដំណាក់កាល ២០១១-២០១៥
និង ការបំផុសដំណាក់កាល ២០១៦-២០២០ នៃរង្វាន់និពន្ធ ផ្សព្វផ្សាយវណ្ណៈកម្មអក្សរ
សាស្ត្រសិល្បៈ សាព័ត៌មានក្រោមប្រធានបទ “រៀនសូត្រនិងធ្វើតាមគំរូសីលធម៌
លោកប្រធានហូជីមិញ” ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃទី១៩កញ្ញានៅក្រុងហូជីមិញ
ទទួលរង្វាន់ លើកនេះ មានវណ្ណកម្ម អ្នកនិពន្ធ សមូហភាព និងបុគ្គលចំនួន៤៣។ នេះ
ជារង្វាន់ដោយ គណៈកម្មាធិការឃោសនានិងអប់រំនៃគណៈកម្មាធិការបក្សក្រុងហូ
ជីមិញបំផុសឡើង សំដៅលើកទឹកចិត្ត បង្កលក្ខណៈងាយស្រួលសម្រាប់ជួរសិល្បៈករ
សិល្បៈការិនី អ្នក​កាសែត ស្វែងរក និងឧទ្ទេសនាមអំពីគំរូ របៀបធ្វើការល្អក្នុងការរៀន
សូត្រនិងធ្វើតាម លោកប្រធានហូជីមិញ។ បណ្តាវណ្ណកម្មលើកនេះ ទទួលបានរបៀប
ធ្វើការល្អជាច្រើន ពីប្រជាជនទីក្រុងគ្រប់ស្រទាប់ក្នុងការរៀនសូត្រនិងធ្វើតាម លោក
ប្រធានហូជីមិញ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ