ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមTrương Tấn Sangទទួលជួបជាមួយកវីអន្តរជាតិ

(VOVworld)_នាថ្ងៃទី ៥កុម្ភៈនៅទីក្រុងហាណូយ ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម Trương Tấn Sang បានទទួលជួបជាមួយកវីអន្តរជាតិដែលកំពុងចូលរួមមហោស្រពកវីតំបន់អាស៊ី ប៉ាស៊ីហ្វិក
លើកទី១។ កវី Hữu Thỉnhប្រធានសមាគមអ្នកនិពន្ធវៀតណាមបានបានជូនដំណឹងចំពោះ
ប្រធាននរដ្ឋ អំពីលទ្ធផលនៃមហោស្រពនេះ។ មហោស្រពបានទាក់ទាញកវីចំនួន 81 នាក់មកពីប្រទេសចំនូន 27។ ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម Trương Tấn Sangបានលើកច្បាស់ថា៖ ប្រជាជនវៀតណាមមានប្រពៃណីស្រ ឡាញ់កំណាព្យ។ ប្រធានរដ្ឋក៏សង្កត់ធ្ងន់ ការជួប ប្រស្រ័យអក្សរសាស្រ្ត ជានិច្ចកាលបានចាត់ទុកជាពិពីបុណ្យមានអត្តន័យមនុស្សសាស្រ្ត
សំដៅ លើកដំកើងបណ្តាតម្លៃរបស់មនុស្សលោកទាំងមូល។ ប្រធានរដ្ឋ ក៏អះអាងផងដែរ
ថា វៀតណាមស្វាគម និងបង្កលក្ខណៈ ងាយស្រួលសម្រាប់កវីអន្តរជាតិ មកវៀតណាម ចូលរួមបណ្តាសកម្ម ភាពអក្សរសាស្រ្ត សិល្បៈ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ