យុទ្ធសាស្ត្រស្តា ឡើងវិញនិងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ Darfur របស់ Sudan

(VOVworld) – តំណាងនៃបណ្ដាប្រទេសនិងអង្គការផ្តល់ជំនួយទើបនឹងបាន
ដំណើរការកិច្ចប្រជុំ នៅរដ្ឋធានី Doha Qatar សំដៅពិភាក្សាអំពីយុទ្ធសាស្ត្រស្តា
ឡើងវិញនិងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ Darfur របស់ Sudan ដែលត្រូវបំផ្លិចបំផ្ញាញក្នុង
ជំលោះអូសបន្លាយក្នុងរយៈពេល ១០ ឆ្នាំកន្លង មក។ ក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកនេះ
គណៈប្រតិភូចំនួន ៤ រយ បានពិភាក្សាដើម្បីស្វែងរកប្រភពប្រាក់ជំនួយឧបត្ថម្ភ
ចំនួន ៧ ពាន់ ២ រយលាន ដុល្លាអាមេរិក ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាខ្វះខាត់ស្បៀង
អាហា ឱសថ កែលំអរប្រព័ន្ធ ទឹកស្អាត ហេដ្ឋារចណាសម្ព័ន្ធ​ ក្នុងតំបន់នេះ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ