រដ្ឋសភាបានពិភាគ្សាអំពីគំរោងច្បាប់ចរាចរតាមផ្លូវទឹក(ធ្វើវិសោធនកម្ម)

រដ្ឋសភាបានពិភាគ្សាអំពីគំរោងច្បាប់ចរាចរតាមផ្លូវទឹក(ធ្វើវិសោធនកម្ម) - ảnh 1
រដ្ឋសភាបានអនុម័តលើសេចក្តីសំរេចចិត្តផែនការមេស្ដីពីវារីអគ្គិសនី (VOV)

        Vovworld-នាព្រឹកថ្ងៃទី២៧វិច្ឆិកា បណ្ដាសមាជិកសមាជិការសភាវៀត​ណាម​បានធ្វើការនៅសាលប្រជុំដើម្បីអនុម័តលើសេចក្តីសំរេចចិត្តផែនការមេ​ស្ដីពីវារី
អគ្គិសនី ពិភាគ្សាអំពីពង្រាងច្បាប់ចរាចរតាមផ្លូវទឹកធ្វើវិសោធនកម្ម។ ខ្លឹមសារ​មួយក្នុងចំណោមខ្លឹមសារសំខាន់របស់សេចក្តីសំរេចចិត្តគឺលើកច្បាស់ការទទួល
ខុសត្រូវរបស់អ្នកប្រមុខក្នុងដំណើរការអាជីវកម្មសំណង់វារីអគ្គិសនីប្រសិនបើ​ទុកឲ្យបណ្ដាលឡើងផលវិបាកការខូចខាត។

        ក្នុងសម័យប្រជុំនាព្រឹកថ្ងៃដ៏ដែល រដ្ឋសភាបានលៃទុកពេលវេលាភាគច្រើន​ដើម្បីពិភាគ្សាអំពីពង្រាងធ្វើវិសោធនកម្មបំពេញបន្ថែមមាត្រាមួយចំនួនរបស់​ច្បាប់
ចរាចរផ្លូវទឹក។ ក្នុងនោះប្រមូលផ្ដុំធ្វើឲ្យច្បាស់លើប្រការមួយចំនួនរបស់​ច្បាប់ដើម្បី
ធានាចរិតលក្ខណៈអនុវត្តសមស្របនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែង អាច​អនុវត្ត​ភ្លាមៗ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ