រដ្ឋសភាវៀតណាម-ឡាវ-កម្ពុជាបង្កើនការត្រួតពិនិត្យថវិការដ្ឋ

រដ្ឋសភាវៀតណាម-ឡាវ-កម្ពុជាបង្កើនការត្រួតពិនិត្យថវិការដ្ឋ - ảnh 1
រដ្ឋសភាវៀតណាម-ឡាវ-កម្ពុជាបង្កើនការត្រួតពិនិត្យថវិការដ្ឋ​ (Image: Vietnam+)

(VOVworld) - នាថ្ងៃទី ១៩ មិនា នៅរដ្ឋធានី វៀងច័ន្ធរបស់ឡាវ គណៈកម្មាធិការ សេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុធនាគារនិងសវនកម្មនៃរដ្ឋសភាកម្ពុជា គណៈកម្មាធិការសេដ្ឋ កិច្ចផែនការនិងហិរញ្ញវត្ថុរបស់រដ្ឋសភាឡាវនិងគណៈកម្មាធិការហិរញ្ញវត្ថុថវិការនៃ រដ្ឋសភាវៀតណាមបានរៀបចំសិក្ខាសាលាសំដៅបង្កើនការត្រួតពិនិត្យរបស់ រដ្ឋសភាចំពោះការប្រតិបត្តិថវិការរដ្ឋនិងការជួយឧត្ថម្ភរបស់សវនកម្មរដ្ឋ។
ក្នុងសិល្ខាសាលាលើកនេះ តំណាងគ្រប់រូបបានចែករំលែកបទពិសោធន៍ការ កំណត់ទិសដៅគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុនាពេលខាងមុខ ជាដើម។ ភាគីនានា បន្តរក្សាការៀបចំសន្និសីទប្តូរវេនគ្នារវាងប្រទេសទាំង ៣ ទាក់ទិនដល់វិស័យហិរញ្ញ
វត្ថុថវិការដ្ឋបង្កើនសកម្មភាពកិច្ចការបរទេស ។ល។៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ