វៀតណាមបានប្រគល់រង្វាន់អំពីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ FAO

វៀតណាមបានប្រគល់រង្វាន់អំពីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ FAO - ảnh 1
វៀតណាមបានប្រគល់រង្វាន់អំពីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ FAO (fao.org)


        VOV-វៀតណាមរួមជាមួយប្រទេសចំនួន៨ផ្សេងទៀត (រួមមានឥណ្ឌូនេស៊ី
ប្រេស៊ីន ស៊ីលី Ethiopia Gana Guyana Nicaragoa) ទើបនឹងបានអង្គការកសិកម្ម​ស្បៀងអាហារអង្គការសហប្រជាជាតិ (FAO) ប្រគល់រង្វាន់​អំពីវឌ្ឍនភាពលេច​ធ្លោ​ក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងភាពក្រីក្រនិងខ្វះជីវជាតិឆ្នាំ២០១៣។ ពិធីប្រគល់រង្វាន់​ពោល​ខាងលើនឹងបានរៀបចំនាពាក់កណ្ដាលខែមិថុនាខាងមុខនៅរដ្ឋធានី Rome
(អ៊ីតាលី)។ FAO បានឲ្យដឹងថា ប្រទេសចំនួន៣០ផ្សេងទៀតពីបណ្ដាដំបន់​ផ្សេងៗ​គ្នាលើពិភពលោកក៏នឹងបានប្រគល់ប័ណ្ណកិត្តិយសអំពីរាល់សមិទ្ធិក្នុងការបង្កើន​ផលិតកម្មស្បៀងអាហារផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ