វេទិកាឈានចូលអាស៊ាននិងសិក្ខាសាលាកសាងFTAនៅចិន

វេទិកាឈានចូលអាស៊ាននិងសិក្ខាសាលាកសាងFTAនៅចិន - ảnh 1


(VOVworld)-នាថ្ងៃទី២៣វិច្ឆិកា នៅទីក្រុង Shenzhen ខេត្ត Guǎngdōng(ចិន)បាន
ប្រព្រឹត្តទៅវេទិការឈានចូលអាស៊ាន និងសិក្ខាសាលាកតិយុត្តិ តំបន់ពាណិជ្ជកម្ម
សេរី លើកទី៧ ដោយមានការចូលរួមរបស់អ្នកប្រាជ្ញ តំណាងអង្គភាពអាជី វកម្ម និងឧស្សាកម្មចិនច្រើនរូប។ ខ្លឹមសារស្នូលនៅវេទិការនេះ គឺប្រមូលផ្តុំទៅ លើប្រ
ធានបទ បង្កើនការអភិវឌ្ឍន៌សេដ្ឋកិច្ចរវាងចិនជាមួយសមាគម ប្រជាជាតិអាស៊ី
អាគ្នេយ៌ (អាស៊ាន)និងបញ្ហាមួយចំនួនទៀត។ ថ្លែងមតិនៅទីនេះ ប្រធានអាស៊ាន
បានចាត់ទុកថា៖ ដើម្បីទប់ទល់ជាមួយរាល់ ការសាកល្បងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងនៃ
ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិនាសព្វថ្ងៃ ចិនត្រូវរក្សា តុល្យភាព ស្ថិរភាពកំណើន បើកទូលាយសកម្មភាពកិច្ចការបរទេស និងលើក កំពស់គុណភាពអភិវឌ្ឍន៌សេដ្ឋ
កិច្ចជាដើម៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ