សិក្ខាសាលា “បញ្ហាគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធនឹងសាលក្រមរបស់តុលាការអាជ្ញាកណ្តាល”

សិក្ខាសាលា “បញ្ហាគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធនឹងសាលក្រមរបស់តុលាការអាជ្ញាកណ្តាល” - ảnh 1
សិក្ខាសាលា “បញ្ហាគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធនឹងសាលក្រមរបស់តុលាការអាជ្ញាកណ្តាល”

(VOVworld)-នាព្រឹកថ្ងៃទី២៣កក្កដា សិក្ខាសាលាអន្តរជាតិ ស្តីពី “បញ្ហាគតិយុត្ត
ពាក់ព័ន្ធនឹងសាលក្រមរបស់តុលាការអាជ្ញាកណ្តាល ដែលបានបង្កើតតាមឧប
សម្ព័ន្ធទី៧នៃអនុសញ្ញាអ.ស.ប ស្តីពីច្បាប់សមុទ្រ (UNCLOS) ១៩៨២ បានប្រ
ព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុងហូជីមិញភាគខាងត្បូងវៀតណាម។ សិក្ខាសាលានេះ ទាក់
ទាញការចូលរួមរបស់តំណាងជាង២០០នាក់ ជាជំនាញការស្រាវជ្រាវអំពីច្បាប់
 អន្តរជាតិ ច្បាប់សមុទ្រជាតិនិងអន្តរជាតិ។ សាស្ត្រាចា្យ បណ្ឌិត Mai Hong Quy
នាយកមហាវិទ្យាល័យច្បាប់ទីក្រុងហូជីមិញ និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការរៀបចំ
 សិក្ខាសាលានេះបានឲ្យដឹងថា៖

“ការស្រាវជ្រាវអំពីវិធានការស្តីពីយុត្តិធម៌តាមការកំណត់របស់អនុសញ្ញាអ.ស.បស្តីពី
 ច្បាប់សមុទ្រ និងជាពិសេសគឺវិធានការប្រើប្រាស់តុលាការអាជ្ញាកណ្តាល ដែល
បានបង្កើតតាមឧបសម្ព័ន្ធទី៧របស់អនុសញ្ញាអ.ស.បនោះជាជម្រើសមួយ ដែល
បានប្រទេសកំពុងមានជម្លោះយកចិត្តទុកដាក់។ ជាពិសេស បន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍​
នាថ្ងៃទី១២កក្កដាឆ្នាំ២០១៦មក តុលាការអាជ្ញាកណ្តាលដែលបានបង្កើតឡើងតាម
 ឧបសម្ព័ន្ធទី៧នេះបានចេញសាលក្រមស្តីពីរឿងបណ្ដឹងរវាងហ្វីលីពីនិងចិន”៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ