សឹង្ហបុរីធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញ

សឹង្ហបុរីធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញ - ảnh 1
រដ្ឋសភាសឹង្ហបុរី (រូបថត៖financialtribune.com)

(VOVworld) - រដ្ឋសភាសឹង្ហបុរីនាថ្ងៃទី៩ វិច្ចិកា បានអនុម័តលើច្បាប់ធ្វើវិសោធន
កម្មរដ្ឋធម្ម នុញ្ញ សំដៅលើកកំពស់បទដ្ឋានចំពោះបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនិងធានា
លក្ខណៈតំណាងចម្រុះ ពូជសាសន៍ សំដៅបើកផ្លូវសំរាប់ការដែលប្រទេសនេះមាន
ប្រធានាធិបតីដើមកំណើតម៉ាឡេ ដំបូងក្នុងរយៈពេល៤០ឆ្នាំកន្លងមក។តាមរដ្ឋធម្ម
នុញ្ញធ្វើវិសោធនកម្ម សឹង្ហបុរីនឹងរៀបចំការ បោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដែលគ្រាន់តែ
លៃទុកឲ្យក្រុមពូជសាសន៍ពិសេសប៉ុណ្ណោះ ប្រសិនបើ គ្មានអ្នកណាចំណុះក្រុម
នេះជាប់ឆ្នោតប្រធានាធិបតីក្រោយពីអាណតិ្តចំនួន៥ជាបន្តបន្ទាប់។ប្រការនេះមាន
ន័យថា ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនាឆ្នាំ២០១៧ នឹងត្រូវបានលៃទុកឲ្យ បេក្ខជន
នៃសហគមន៍ជនដើមកំណើតម៉ាឡេប៉ុណ្ណោះ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ