ស្រាវជ្រាវអំពីគ្រួសារវៀតណាមប្រពៃណីក្នុងសង្គមទំនើប

ស្រាវជ្រាវអំពីគ្រួសារវៀតណាមប្រពៃណីក្នុងសង្គមទំនើប - ảnh 1
ស្រាវជ្រាវអំពីគ្រួសារវៀតណាមប្រពៃណីក្នុងសង្គមទំនើប

(VOV)_​នាថ្ងៃទី១៥វិច្ឆិកា បានប្រព្រឹត្តទៅ សិក្ខាសាលា៖ “និន្នាការផ្លាស់ប្តូរ​លក្ខណះគ្រួសារវៀតណាម ក្នុងដំណើការធ្វើសមាហរណកម្មអន្តរជាតិ “ ដើម្បី​វិភាគស្ថានភាព និង
បំរ៉ែបំរួលលក្ខណះសុខុមាលភាពគ្រួសារ ក្នុងដំណាក់កាល​ប្រវត្តិសាស្ត្រនានា ចាប់ពីឆ្នាំ 
១៩៨៦ដល់ឆ្នាំ ២០១៥ និងវិភាគអំពីដំណើការ​អនុវត្តគោលនយោបាយស្ដីអំពីគ្រួសារ 
ដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងគ្រួសារនៅ​វៀតណាម ក្នុងសភាពការណ៍ធ្វើសមាហរណកម្មអន្តរជាតិ នាបច្ចុប្បន្ន និង​ចក្ខុវិស័យដល់ឆ្នាំ ២០៣០៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ