១០ខែវៀតណាមរំដោះទុន FDI បាន១០,៥១ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក

១០ខែវៀតណាមរំដោះទុន FDI បាន១០,៥១ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក - ảnh 1
១០ខែវៀតណាមរំដោះទុន FDI បាន១០,៥១ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក

(VOV)_នាយកដ្ឋានវិនិយោគបរទេស នៃក្រសួងផែនការនិងវិនិយោគ​វៀតណាម
 បានប្រកាសថា៖ ក្នុងរយៈពេល១០ខែកន្លងទៅ បណ្ដាគំរោងការណ៍​វិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេស (FDI) បានរំដោះទុនចំនួន​10,15 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ​កើន៥,៩% បើ
ប្រៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានាឆ្នាំ ២០១៣។ សកម្មភាពរបស់បណ្ដាអង្គភាពអាជីវកម្ម
 FDI បន្តមានកំណើនល្អ។ ការនាំចេញរបស់មណ្ឌល FDI ក្នុង១០ខែកន្លងទៅ ទទួលបាន 82,48 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក កើន13,6% បើប្រៀបនឹងរយៈបេលដូចគ្នានាឆ្នាំ
២០១៣ និងស្មើនឹង ៦៧% តំលៃប្រាក់ពាណិជ្ជកម្មនាំចេញ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ