បណ្ការូបភាពគួរឲ្យរំជួលចិត្តអំពី​ ឧត្តមសេនីយ៍ឯក Vo Nguyen Giap

(VOV) – ដោយ lens របស់អ្នកថតរូប Nguyen Trong Nghi រូបភាពអំពីឧត្តមសេនីយ៍ឯក
Vo Nguyen Giap មិនត្រឹមតែ ជាសិល្បៈកម្ម ប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំង ជាឃ្លាំងឯកសារមិន
អាចបាត់ ថ្លៃបាន ដែលចាំបាច់ត្រូវបានអភិរក្សនិងផ្សព្វផ្សាយ។
ឧត្តមសេនីយ៍ឯក Vo Nguyen Giap - ឧត្តមសេនីយ៍ពូកែមិនប្រសប់ម្នាក់ ជនបដិវត្ត
ល្បីឈ្នោះម្នាក់ សស្សិឆ្នើមម្នាក់របស់លោកប្រធានហូជីមិញ វរជនរបស់ប្រជាជាតិ
វៀតណាម រៀមច្បងរបស់កងទ័ពប្រជាជនវៀតណាមម្នាក់ ប្រធានកិត្តិយសនៃ
សមាគមអតីតយុទ្ធជនវៀតណាម ដែលត្រូវបានប្រជាជនក្នុងទូទាំងប្រទេស
ស្រឡាញ់និងមិត្តភ័ក្តអន្តរជាតិភោពគោរព។
ក្នុងឱកាសរំលឹកខួបអនុស្សារវរីយ៍លើកទី ១០២ ថ្ងៃកំណើតរបស់ឧត្តមសេនីយ៍ឯក
Vo Nguyen Giap (ថ្ងៃទី ២៥ សីហា ឆ្នាំ ១៩២២ – ថ្ងៃទី ២៥ សីហា ឆ្នាំ ២០១២) យើង
ទាំងអស់គ្នាចូររំលឹកឡើងវិញនូវរូបភាពរបស់លោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកតាមរយៈ lens
របស់អ្នកថតរូប Nguyen Trong Nghi៕

បណ្ការូបភាពគួរឲ្យរំជួលចិត្តអំពី​ ឧត្តមសេនីយ៍ឯក Vo Nguyen Giap - ảnh 1


បណ្ការូបភាពគួរឲ្យរំជួលចិត្តអំពី​ ឧត្តមសេនីយ៍ឯក Vo Nguyen Giap - ảnh 2


បណ្ការូបភាពគួរឲ្យរំជួលចិត្តអំពី​ ឧត្តមសេនីយ៍ឯក Vo Nguyen Giap - ảnh 3


បណ្ការូបភាពគួរឲ្យរំជួលចិត្តអំពី​ ឧត្តមសេនីយ៍ឯក Vo Nguyen Giap - ảnh 4


បណ្ការូបភាពគួរឲ្យរំជួលចិត្តអំពី​ ឧត្តមសេនីយ៍ឯក Vo Nguyen Giap - ảnh 5


បណ្ការូបភាពគួរឲ្យរំជួលចិត្តអំពី​ ឧត្តមសេនីយ៍ឯក Vo Nguyen Giap - ảnh 6


បណ្ការូបភាពគួរឲ្យរំជួលចិត្តអំពី​ ឧត្តមសេនីយ៍ឯក Vo Nguyen Giap - ảnh 7


បណ្ការូបភាពគួរឲ្យរំជួលចិត្តអំពី​ ឧត្តមសេនីយ៍ឯក Vo Nguyen Giap - ảnh 8


បណ្ការូបភាពគួរឲ្យរំជួលចិត្តអំពី​ ឧត្តមសេនីយ៍ឯក Vo Nguyen Giap - ảnh 9


បណ្ការូបភាពគួរឲ្យរំជួលចិត្តអំពី​ ឧត្តមសេនីយ៍ឯក Vo Nguyen Giap - ảnh 10


បណ្ការូបភាពគួរឲ្យរំជួលចិត្តអំពី​ ឧត្តមសេនីយ៍ឯក Vo Nguyen Giap - ảnh 11


បណ្ការូបភាពគួរឲ្យរំជួលចិត្តអំពី​ ឧត្តមសេនីយ៍ឯក Vo Nguyen Giap - ảnh 12


បណ្ការូបភាពគួរឲ្យរំជួលចិត្តអំពី​ ឧត្តមសេនីយ៍ឯក Vo Nguyen Giap - ảnh 13


បណ្ការូបភាពគួរឲ្យរំជួលចិត្តអំពី​ ឧត្តមសេនីយ៍ឯក Vo Nguyen Giap - ảnh 14


បណ្ការូបភាពគួរឲ្យរំជួលចិត្តអំពី​ ឧត្តមសេនីយ៍ឯក Vo Nguyen Giap - ảnh 15

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ