បុណ្យរូបថត La Gacilly (បារាំង)

(VOV) - ផ្លូវនិមួយៗ ជ្រុងវិថីនិមួយៗ នៅទីរួមស្រុក La Gacilly (បារាំង) គឺជាតំបន់តាំង
ពិព័ណ៍មួយដោយឡែកស្តីអំពីធម្មជាតិ។

ដោយផ្សារភ្ជាប់នឹងប្រធានបទ “ធម្មជាតិ” បុណ្យរូបថត La Gacilly (ទីរួមស្រុកតូចមួយ
ចំណុះខេត្ត Morbihan តំបន់ Bretagne ភាគខាងពាយ័ព្យបារាំង) បានបើកចាប់ពីខែមិថុនា
ដល់ខែកកញ្ញាជារៀងរល់ឆ្នាំ និងទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរណ៍រាប់រយពាន់នាក់ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ
២០០៤​ មក។ រូបថតរាប់រយផ្ទាំងធំដែលត្រូវបានដាក់តាំងបង្ហាញនៅកណ្ដាល វាល ដោយមានគោលដៅអំពាវនាវឲ្យមានគំនិតការពារបរិស្ថានរបស់មនុស្សលោក។
ក្នុងឆ្នាំ ២០១០ La Gacilly បានឧទ្ទេសនាមជាលើកដំបូងរូបថតចំនួន ២០ ផ្ទាំង ស្តីពី “ធម្មជាតិនិងមនុស្ស”របស់អ្នកថតរូបវៀតណាមតាមរយៈការជ្រើសរើសរបស់
សមាគមរូបភាពគ្មានព្រំដែន (Image Sans Frontière) បារាំង៕

បុណ្យរូបថត La Gacilly (បារាំង) - ảnh 1

បុណ្យរូបថត La Gacilly (បារាំង) - ảnh 2


បុណ្យរូបថត La Gacilly (បារាំង) - ảnh 3


បុណ្យរូបថត La Gacilly (បារាំង) - ảnh 4


បុណ្យរូបថត La Gacilly (បារាំង) - ảnh 5


បុណ្យរូបថត La Gacilly (បារាំង) - ảnh 6


បុណ្យរូបថត La Gacilly (បារាំង) - ảnh 7


បុណ្យរូបថត La Gacilly (បារាំង) - ảnh 8


បុណ្យរូបថត La Gacilly (បារាំង) - ảnh 9


បុណ្យរូបថត La Gacilly (បារាំង) - ảnh 10


បុណ្យរូបថត La Gacilly (បារាំង) - ảnh 11


បុណ្យរូបថត La Gacilly (បារាំង) - ảnh 12


បុណ្យរូបថត La Gacilly (បារាំង) - ảnh 13

បុណ្យរូបថត La Gacilly (បារាំង) - ảnh 14


បុណ្យរូបថត La Gacilly (បារាំង) - ảnh 15


បុណ្យរូបថត La Gacilly (បារាំង) - ảnh 16


បុណ្យរូបថត La Gacilly (បារាំង) - ảnh 17


បុណ្យរូបថត La Gacilly (បារាំង) - ảnh 18

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ