បរិយាកាសសុខសាន្តត្រាណនៅរដ្ឋធា​នីហាណួយនាថ្ងៃទី១តេត

បរិយាកាសសុខសាន្តត្រាណនៅរដ្ឋធា​នីហាណួយនាថ្ងៃទី១តេត - ảnh 1
វិថី Hang Dao នាថ្ងៃទី១តេត

បរិយាកាសសុខសាន្តត្រាណនៅរដ្ឋធា​នីហាណួយនាថ្ងៃទី១តេត - ảnh 2
អ្នកលក់អំបិលនាព្រឹកថ្ងៃទី១ឆ្នាំថ្មី

បរិយាកាសសុខសាន្តត្រាណនៅរដ្ឋធា​នីហាណួយនាថ្ងៃទី១តេត - ảnh 3
ទៅជូនពរតេត

បរិយាកាសសុខសាន្តត្រាណនៅរដ្ឋធា​នីហាណួយនាថ្ងៃទី១តេត - ảnh 4
វិថីស្ងាមស្ងាត់

បរិយាកាសសុខសាន្តត្រាណនៅរដ្ឋធា​នីហាណួយនាថ្ងៃទី១តេត - ảnh 5
ផ្សារ Dong Xuan

បរិយាកាសសុខសាន្តត្រាណនៅរដ្ឋធា​នីហាណួយនាថ្ងៃទី១តេត - ảnh 6
និទាឃរដូវមកហើយ!!!

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ