ពិធីបុណ្យវិសាខបូជា ២០១២ ព.ស. ២៥៥៦

(VOV) - នាព្រឹកថ្ងៃទី ៥ ឧសភា (ថ្ងៃទី ១៥ កើតខែទី ៤ តាមចន្ទគតិ) ពុទ្ធបរិស័ទ
រាប់ម៉ឹននាក់បានប្រមូលផ្តុំនៅវត្ត Tu Dam ទីក្រុង Hue ដើម្បីចូលរួមពិធីបុណ្យវិសាខ
បូជា ២០១២ ព.ស. ២៥៥៦។

ក៏ក្នុងឱកាសនេះដែរ វត្តបុរាណជាច្រើននៅអតីតរាជធានី Hue បានបើកទ្វា ទទួលភ្ញៀវទេសចរណ៍ដែលមក​ Hue ទស្សនាក្នុងរដូវវិសាខបូជា។ ចំណុចដែលទាក់ទាញភ្ញៀវច្រើនបំផុតគឺ៖ វិហាព្រះបាទ Tran Nhan Tong
និងសមាធិដ្ឋាន Huong Van។

សូមអញ្ចើញលោកអ្នកនាងមើលរូបភាពមួយចំនួនអំពីពិធីបុណ្យវិសាខបូជា ២០១២
ព.ស. ២៥៥៦៕

ពិធីបុណ្យវិសាខបូជា ២០១២ ព.ស. ២៥៥៦ - ảnh 1


ពិធីបុណ្យវិសាខបូជា ២០១២ ព.ស. ២៥៥៦ - ảnh 2


ពិធីបុណ្យវិសាខបូជា ២០១២ ព.ស. ២៥៥៦ - ảnh 3


ពិធីបុណ្យវិសាខបូជា ២០១២ ព.ស. ២៥៥៦ - ảnh 4


ពិធីបុណ្យវិសាខបូជា ២០១២ ព.ស. ២៥៥៦ - ảnh 5


ពិធីបុណ្យវិសាខបូជា ២០១២ ព.ស. ២៥៥៦ - ảnh 6


ពិធីបុណ្យវិសាខបូជា ២០១២ ព.ស. ២៥៥៦ - ảnh 7


ពិធីបុណ្យវិសាខបូជា ២០១២ ព.ស. ២៥៥៦ - ảnh 8


ពិធីបុណ្យវិសាខបូជា ២០១២ ព.ស. ២៥៥៦ - ảnh 9

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ