ព្រិលធ្លាក់នៅ Sapa

VOV.VN - នៅលើតំបន់ភ្នំ Xe នៅ Sapa ភាគខាងជើងវៀតណាម សីតុល្ហភាព
បានធ្លាក់ដល់កំរិតក្រោម ០។ ប្រហែលជាម៉ោង ៩ និង ៣០ នាទី ថ្ងៃទី ១៥ ធ្នូ ព្រិលបានធ្លាក់គ្របដណ្ដាប់គ្រប់ទិសទី។ 

ដល់ម៉ោងទី ១២ នាព្រឹកថ្ងៃដ៏ដែល ព្រិលធ្លាក់យ៉ាងក្រាសខ្មឹក នៅតំបន់ Tram Ton
និង O Quy Ho។ ដោយហេតុនេះ ការធ្វើចរាចរណ៍បានជួបការលំបាក។ កំលាំង
ប៉ូលីសចរាចរណ៍និងនគោបាលខេត្ត Lao Cai ត្រូវបញ្ជូនបន្ថែមមនុស្សដើម្បីធានា
សុវត្តិភាពសំរាប់​ចរាចរណ៍នៅតំបន់នេះ៕

ព្រិលធ្លាក់នៅ Sapa - ảnh 1


ព្រិលធ្លាក់នៅ Sapa - ảnh 2


ព្រិលធ្លាក់នៅ Sapa - ảnh 3


ព្រិលធ្លាក់នៅ Sapa - ảnh 4


ព្រិលធ្លាក់នៅ Sapa - ảnh 5


ព្រិលធ្លាក់នៅ Sapa - ảnh 6


ព្រិលធ្លាក់នៅ Sapa - ảnh 7


ព្រិលធ្លាក់នៅ Sapa - ảnh 8


ព្រិលធ្លាក់នៅ Sapa - ảnh 9ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ