វប្បធម៌សម្បូរបែបរបស់ប្រទេសជាច្រើនលើពិភពលោកក្របដណ្តប់នៅ Festival Hue ឆ្នាំ ២០១៦

(VOV/VNA) - នាយប់ថ្ងៃទី ២៩ មេសា ពិធីបើក Festival Hue ឆ្នាំ ២០១៦ បាន
ប្រព្រឹត្តទៅនៅ ទីលាន Ngo Mon ទីក្រុង Hue  ខេត្ត Thua Thien Hue ភាគ
កណ្ដាលវៀតណាម។ នាយប់ថ្ងៃ ទី ៤ ឧសភា​នៅទីលាននេះ បានប្រព្រឹត្តទៅ
ពិធីបិទបញ្ចប់ Festival Hue លើកទី ៩ ឆ្នាំ ២០១៦ ដោយមានការចូលរួម
របស់សិល្បៈករសិល្បៈការិនី​ជំនាញនិងមិនជំនាញចំនួន ១២០០ នាក់។

វប្បធម៌សម្បូរបែបរបស់ប្រទេសជាច្រើនលើពិភពលោកក្របដណ្តប់នៅ Festival Hue ឆ្នាំ ២០១៦ - ảnh 1
ឈុតសម្តែងរបស់ក្រុមសិល្បៈករសិល្បៈការិនីរុស្ស៊ី។


វប្បធម៌សម្បូរបែបរបស់ប្រទេសជាច្រើនលើពិភពលោកក្របដណ្តប់នៅ Festival Hue ឆ្នាំ ២០១៦ - ảnh 2
កម្មវិធីសម្តែងសិល្បៈក្នុងពិធីបើក Festival Hue ឆ្នាំ ២០១៦។


វប្បធម៌សម្បូរបែបរបស់ប្រទេសជាច្រើនលើពិភពលោកក្របដណ្តប់នៅ Festival Hue ឆ្នាំ ២០១៦ - ảnh 3
ឈុតសម្តែងរបស់ក្រុមសិល្បៈរបស់វៀតណាម។


វប្បធម៌សម្បូរបែបរបស់ប្រទេសជាច្រើនលើពិភពលោកក្របដណ្តប់នៅ Festival Hue ឆ្នាំ ២០១៦ - ảnh 4
ឈុតសម្តែងរបស់ក្រុមសិល្បៈរបស់វៀតណាម។


វប្បធម៌សម្បូរបែបរបស់ប្រទេសជាច្រើនលើពិភពលោកក្របដណ្តប់នៅ Festival Hue ឆ្នាំ ២០១៦ - ảnh 5
ឈុតសម្តែងរបស់ក្រុមសិល្បៈករចិន។


វប្បធម៌សម្បូរបែបរបស់ប្រទេសជាច្រើនលើពិភពលោកក្របដណ្តប់នៅ Festival Hue ឆ្នាំ ២០១៦ - ảnh 6
កម្មវិធីសម្តែងសិល្បៈក្នុងពិធីបើក Festival Hue ឆ្នាំ ២០១៦។


វប្បធម៌សម្បូរបែបរបស់ប្រទេសជាច្រើនលើពិភពលោកក្របដណ្តប់នៅ Festival Hue ឆ្នាំ ២០១៦ - ảnh 7
ឈុតសម្តែងរបស់ក្រុមសិល្បៈករចិន។


វប្បធម៌សម្បូរបែបរបស់ប្រទេសជាច្រើនលើពិភពលោកក្របដណ្តប់នៅ Festival Hue ឆ្នាំ ២០១៦ - ảnh 8
កម្មវិធីសម្តែងសិល្បៈក្នុងពិធីបើក Festival Hue ឆ្នាំ ២០១៦។


វប្បធម៌សម្បូរបែបរបស់ប្រទេសជាច្រើនលើពិភពលោកក្របដណ្តប់នៅ Festival Hue ឆ្នាំ ២០១៦ - ảnh 9
កម្មវិធីសម្តែងសិល្បៈក្នុងពិធីបើក Festival Hue ឆ្នាំ ២០១៦។


វប្បធម៌សម្បូរបែបរបស់ប្រទេសជាច្រើនលើពិភពលោកក្របដណ្តប់នៅ Festival Hue ឆ្នាំ ២០១៦ - ảnh 10
កម្មវិធីសម្តែងសិល្បៈក្នុងពិធីបើក Festival Hue ឆ្នាំ ២០១៦។


វប្បធម៌សម្បូរបែបរបស់ប្រទេសជាច្រើនលើពិភពលោកក្របដណ្តប់នៅ Festival Hue ឆ្នាំ ២០១៦ - ảnh 11
កម្មវិធីសម្តែងសិល្បៈក្នុងពិធីបើក Festival Hue ឆ្នាំ ២០១៦។


វប្បធម៌សម្បូរបែបរបស់ប្រទេសជាច្រើនលើពិភពលោកក្របដណ្តប់នៅ Festival Hue ឆ្នាំ ២០១៦ - ảnh 12
កម្មវិធីសម្តែងសិល្បៈក្នុងពិធីបើក Festival Hue ឆ្នាំ ២០១៦។


វប្បធម៌សម្បូរបែបរបស់ប្រទេសជាច្រើនលើពិភពលោកក្របដណ្តប់នៅ Festival Hue ឆ្នាំ ២០១៦ - ảnh 13
កម្មវិធីសម្តែងសិល្បៈក្នុងពិធីបើក Festival Hue ឆ្នាំ ២០១៦។


វប្បធម៌សម្បូរបែបរបស់ប្រទេសជាច្រើនលើពិភពលោកក្របដណ្តប់នៅ Festival Hue ឆ្នាំ ២០១៦ - ảnh 14
កម្មវិធីសម្តែងសិល្បៈក្នុងពិធីបើក Festival Hue ឆ្នាំ ២០១៦។


វប្បធម៌សម្បូរបែបរបស់ប្រទេសជាច្រើនលើពិភពលោកក្របដណ្តប់នៅ Festival Hue ឆ្នាំ ២០១៦ - ảnh 15
កម្មវិធីសម្តែងសិល្បៈក្នុងពិធីបើក Festival Hue ឆ្នាំ ២០១៦។


វប្បធម៌សម្បូរបែបរបស់ប្រទេសជាច្រើនលើពិភពលោកក្របដណ្តប់នៅ Festival Hue ឆ្នាំ ២០១៦ - ảnh 16
កម្មវិធីសម្តែងសិល្បៈក្នុងពិធីបើក Festival Hue ឆ្នាំ ២០១៦។


វប្បធម៌សម្បូរបែបរបស់ប្រទេសជាច្រើនលើពិភពលោកក្របដណ្តប់នៅ Festival Hue ឆ្នាំ ២០១៦ - ảnh 17
កម្មវិធីសម្តែងសិល្បៈក្នុងពិធីបើក Festival Hue ឆ្នាំ ២០១៦។


វប្បធម៌សម្បូរបែបរបស់ប្រទេសជាច្រើនលើពិភពលោកក្របដណ្តប់នៅ Festival Hue ឆ្នាំ ២០១៦ - ảnh 18
កម្មវិធីសម្តែងសិល្បៈក្នុងពិធីបើក Festival Hue ឆ្នាំ ២០១៦។


វប្បធម៌សម្បូរបែបរបស់ប្រទេសជាច្រើនលើពិភពលោកក្របដណ្តប់នៅ Festival Hue ឆ្នាំ ២០១៦ - ảnh 19
កម្មវិធីសម្តែងសិល្បៈក្នុងពិធីបើក Festival Hue ឆ្នាំ ២០១៦។


វប្បធម៌សម្បូរបែបរបស់ប្រទេសជាច្រើនលើពិភពលោកក្របដណ្តប់នៅ Festival Hue ឆ្នាំ ២០១៦ - ảnh 20
កម្មវិធីសម្តែងសិល្បៈក្នុងពិធីបើក Festival Hue ឆ្នាំ ២០១៦។


វប្បធម៌សម្បូរបែបរបស់ប្រទេសជាច្រើនលើពិភពលោកក្របដណ្តប់នៅ Festival Hue ឆ្នាំ ២០១៦ - ảnh 21
ឈុតសម្តែងរបស់ក្រុមសិល្បៈករមកពីស្រីឡង់ការ។


វប្បធម៌សម្បូរបែបរបស់ប្រទេសជាច្រើនលើពិភពលោកក្របដណ្តប់នៅ Festival Hue ឆ្នាំ ២០១៦ - ảnh 22
ឈុតសម្តែងរបស់ក្រុមសិល្បៈករមកពីស្រីឡង់ការ។


វប្បធម៌សម្បូរបែបរបស់ប្រទេសជាច្រើនលើពិភពលោកក្របដណ្តប់នៅ Festival Hue ឆ្នាំ ២០១៦ - ảnh 23
ឈុតសម្តែងរបស់ក្រុមសិល្បៈករកូរ៉េខាងត្បូង៕


វប្បធម៌សម្បូរបែបរបស់ប្រទេសជាច្រើនលើពិភពលោកក្របដណ្តប់នៅ Festival Hue ឆ្នាំ ២០១៦ - ảnh 24
ឈុតសម្តែងរបស់ក្រុមសិល្បៈករកូរ៉េខាងត្បូង៕


ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ