គុយទាវកាត់នៅវិថី Phan Phu Tien

(VOVWORLD) - ហាងគុយទាវកាត់តូចមួយនៅផ្លូវ Phan Phu Tien បានក្លាយជាអាសយដ្ឋានធ្លាប់ស្គាល់សម្រាប់ភ្ញៀវជាច្រើននៅក្នុងរដ្ឋធានី។
 
គុយទាវកាត់នៅវិថី Phan Phu Tien  - ảnh 1

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ