កម្រងរូបថតអំពី Trang Tien - វិថីដ៏ស្រស់បំព្រងនៅទីក្រុងហាណូយនា អតីតកាល និងបច្ចុប្បន្នកាល

(VOVWORLD) -ដោយឆ្លងកាត់ពេលវេលាជាច្រើនឆ្នាំមក ទោះបីជាវិថី Trang Tien បានផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់ជាច្រើនក៏ដោយ បន្តែនៅតែរក្សាបាននូវលក្ខណៈ បុរាណដដែល។

កម្រងរូបថតអំពី Trang Tien - វិថីដ៏ស្រស់បំព្រងនៅទីក្រុងហាណូយនា អតីតកាល និងបច្ចុប្បន្នកាល - ảnh 1

កាលពីមុន វិថី Trang Tien មានឈ្មោះថា Rue Paul Bert ដែលជាវិថីដ៏ប្រណិតបំផុតនៅទីក្រុងហាណូយ នៅក្បែបឹង Hoan Kiem ក្រោមសម័យអាណានិគម។ សូមអញ្ជើញប្រិយមិត្តទស្សនាកម្រងរូបថត មួយចំនួនអំពីវិថី Trang Tien នាបច្ចុប្បន្ន និងរូបថតកម្រអំពីវិថី Rue Paul Bert កាលពីទសវត្សទី ៤០ នៃសតវត្សរ៍មុន។

កម្រងរូបថតអំពី Trang Tien - វិថីដ៏ស្រស់បំព្រងនៅទីក្រុងហាណូយនា អតីតកាល និងបច្ចុប្បន្នកាល - ảnh 2
កម្រងរូបថតអំពី Trang Tien - វិថីដ៏ស្រស់បំព្រងនៅទីក្រុងហាណូយនា អតីតកាល និងបច្ចុប្បន្នកាល - ảnh 3

នាបច្ចប្បន្នផ្លូវបែកជាបី Rue Paul Bert - Boissière  បានក្លាយទៅជាជាផ្លូវបែកជាបី Trang Tien – Nguyen Xi

កម្រងរូបថតអំពី Trang Tien - វិថីដ៏ស្រស់បំព្រងនៅទីក្រុងហាណូយនា អតីតកាល និងបច្ចុប្បន្នកាល - ảnh 4

កំណាត់ផ្លូវ Trang Tien – Nguyen Xi នាបច្ចុប្បន្ន

កម្រងរូបថតអំពី Trang Tien - វិថីដ៏ស្រស់បំព្រងនៅទីក្រុងហាណូយនា អតីតកាល និងបច្ចុប្បន្នកាល - ảnh 5

ធនាគារបារាំង - ចិនមានទីតាំងស្ថិតនៅផ្លូវបែកជាបួន Rue Paul Bert - Henri Rivie

ឥឡូវ អគារនេះ ជាផ្នែកមួយរបស់ក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្ម

កម្រងរូបថតអំពី Trang Tien - វិថីដ៏ស្រស់បំព្រងនៅទីក្រុងហាណូយនា អតីតកាល និងបច្ចុប្បន្នកាល - ảnh 6

អគារនេះនៅតែរក្សាបានស្ថាបត្យកម្មដដែល

កម្រងរូបថតអំពី Trang Tien - វិថីដ៏ស្រស់បំព្រងនៅទីក្រុងហាណូយនា អតីតកាល និងបច្ចុប្បន្នកាល - ảnh 7

រោងមហោស្រព Eden នៅលើវិថី Rue Paul Bert

កម្រងរូបថតអំពី Trang Tien - វិថីដ៏ស្រស់បំព្រងនៅទីក្រុងហាណូយនា អតីតកាល និងបច្ចុប្បន្នកាល - ảnh 8

នាបច្ចុប្បន្ន រោងមហោស្រព Eden បានក្លាយទៅជារោងមហោស្រពកម្មករ

កម្រងរូបថតអំពី Trang Tien - វិថីដ៏ស្រស់បំព្រងនៅទីក្រុងហាណូយនា អតីតកាល និងបច្ចុប្បន្នកាល - ảnh 9

អាគារមួយនៅទល់មុខ ហាងលក់ទំនិញគ្រប់មុខ Grands Magasins

កម្រងរូបថតអំពី Trang Tien - វិថីដ៏ស្រស់បំព្រងនៅទីក្រុងហាណូយនា អតីតកាល និងបច្ចុប្បន្នកាល - ảnh 10

អាគារនេះត្រូវបានរក្សាស្ថាបត្យកម្មដដែល

កម្រងរូបថតអំពី Trang Tien - វិថីដ៏ស្រស់បំព្រងនៅទីក្រុងហាណូយនា អតីតកាល និងបច្ចុប្បន្នកាល - ảnh 11

ហាងកាហ្វេមួយនៅផ្លូវ Rue Paul Bert

កម្រងរូបថតអំពី Trang Tien - វិថីដ៏ស្រស់បំព្រងនៅទីក្រុងហាណូយនា អតីតកាល និងបច្ចុប្បន្នកាល - ảnh 12

ហានលក់ដូរដ៏ប្រណិតនានានៅលើវិថី Trang Tien

កម្រងរូបថតអំពី Trang Tien - វិថីដ៏ស្រស់បំព្រងនៅទីក្រុងហាណូយនា អតីតកាល និងបច្ចុប្បន្នកាល - ảnh 13

រោងបោះពុម្ភផ្សាយ G. Taupin et Cie នៅលើផ្លូវបែកជាបី Rue Paul Bert – Boissière

កម្រងរូបថតអំពី Trang Tien - វិថីដ៏ស្រស់បំព្រងនៅទីក្រុងហាណូយនា អតីតកាល និងបច្ចុប្បន្នកាល - ảnh 14

រោងបោះពុម្ភផ្សាយ G. Taupin et Cie នៅលើផ្លូវបែកជាបី Rue Paul Bert – Boissière បានក្លាយទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលសៀវភៅ  Trang Tien

កម្រងរូបថតអំពី Trang Tien - វិថីដ៏ស្រស់បំព្រងនៅទីក្រុងហាណូយនា អតីតកាល និងបច្ចុប្បន្នកាល - ảnh 15

វិថី Rue Paul Bert នៅជិតរោងមហោស្រពធំ

កម្រងរូបថតអំពី Trang Tien - វិថីដ៏ស្រស់បំព្រងនៅទីក្រុងហាណូយនា អតីតកាល និងបច្ចុប្បន្នកាល - ảnh 16

វិថី Rue Paul Bert នៅជិតរោងមហោស្រពធំ

កម្រងរូបថតអំពី Trang Tien - វិថីដ៏ស្រស់បំព្រងនៅទីក្រុងហាណូយនា អតីតកាល និងបច្ចុប្បន្នកាល - ảnh 17

វិថី Rue Paul Bert នៅជិតផ្លូវបែកជាបួន Paul Bert - Francis Garnier

កម្រងរូបថតអំពី Trang Tien - វិថីដ៏ស្រស់បំព្រងនៅទីក្រុងហាណូយនា អតីតកាល និងបច្ចុប្បន្នកាល - ảnh 18

វិថី Rue Paul Bert នៅជិតផ្លូវបែកជាបួន Paul Bert - Francis Garnier បានក្លាយទៅជាកំណាត់ផ្លូវ Trang Tien – Dinh Tien Hoang

កម្រងរូបថតអំពី Trang Tien - វិថីដ៏ស្រស់បំព្រងនៅទីក្រុងហាណូយនា អតីតកាល និងបច្ចុប្បន្នកាល - ảnh 19

អាគារ Boillot ត្រូវបានសាងសង់នាឆ្នាំ ១៩០០ នៅលើវិថី Rue Paul Bert

កម្រងរូបថតអំពី Trang Tien - វិថីដ៏ស្រស់បំព្រងនៅទីក្រុងហាណូយនា អតីតកាល និងបច្ចុប្បន្នកាល - ảnh 20

នាបច្ចុប្បន្ន អគារនេះ ត្រូវបានសាងសង់ឡើងវិញដោយរក្សាស្ថាបត្យកម្មស្ទើរតែដូចគ្នានឹងសំណង់ដើម

កម្រងរូបថតអំពី Trang Tien - វិថីដ៏ស្រស់បំព្រងនៅទីក្រុងហាណូយនា អតីតកាល និងបច្ចុប្បន្នកាល - ảnh 21

ហាងលក់ទំនិញគ្រប់មុខនៅលើផ្លូវបែកជាបួន Paul Bert - Francis Garnier

កម្រងរូបថតអំពី Trang Tien - វិថីដ៏ស្រស់បំព្រងនៅទីក្រុងហាណូយនា អតីតកាល និងបច្ចុប្បន្នកាល - ảnh 22

ហាងលក់ទំនិញគ្រប់មុខនៅលើផ្លូវបែកជាបួន Paul Bert ត្រូវបានសង់សងឡើងវិញ ហើយក្លាយទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្ម Trang Tien

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ