ព្រេក Quang Loi - គោលដៅគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍នៅ Pha Tam Giang

(VOVWORLD) -ព្រេក Quang Loi ស្ថិតនៅ ឃុំ Quang Loi ស្រុក Quang Dien ខេត្ត  Thua Thien - Hue គឺជា គោលដៅគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍នៅ Pha Tam Giang

ព្រេក Quang Loi - គោលដៅគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍នៅ Pha Tam Giang - ảnh 1

ព្រេក Quang Loi ស្ថិតនៅ ឃុំ Quang Loi ស្រុក Quang Dien ខេត្ត  Thua Thien - Hue

ព្រេក Quang Loi - គោលដៅគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍នៅ Pha Tam Giang - ảnh 2

ព្រេក Quang Loi គឺជាព្រេកមួយក្នុងចំណោមប្រព័ន្ធព្រេកនៅ Pha Tam Giang ហើយមាន ផ្ទៃដីជិត ៨០០ ហិកតា។

ព្រេក Quang Loi - គោលដៅគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍នៅ Pha Tam Giang - ảnh 3

អ្នកនេសាទនៅទីនេះភាគច្រើនជាអ្នកនេសាទដែលរស់នៅដោយអាស្រ័យផលលើបឹងបួរ ពួកគាត់បានប្រកបរបរជាអ្នកនេសាទត្រីនៅជុំវិញ ព្រេក Quang Loi ខេត្ត Thua Thien – Hue

ព្រេក Quang Loi - គោលដៅគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍នៅ Pha Tam Giang - ảnh 4

ទេសភាពនាពេលអរុណរះនៅ Pha Tam Giang ពិតជាគួរឲ្យទាក់ទាញណាស់

ព្រេក Quang Loi - គោលដៅគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍នៅ Pha Tam Giang - ảnh 5

ពេលអរុណរះនៅទីនេះគឺចាប់ពីម៉ោង ៥ និង ៣០ នាទី ដល់ម៉ោង ៧ ព្រឹក

ព្រេក Quang Loi - គោលដៅគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍នៅ Pha Tam Giang - ảnh 6

ហេតុដូច្នេះហើយ លោកអ្នកគប្បីក្រោកពីដំណេកនាពេលព្រឹកព្រលឹមដើម្បីស្រូបខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធ។

ព្រេក Quang Loi - គោលដៅគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍នៅ Pha Tam Giang - ảnh 7
ព្រេក Quang Loi - គោលដៅគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍នៅ Pha Tam Giang - ảnh 8
ព្រេក Quang Loi - គោលដៅគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍នៅ Pha Tam Giang - ảnh 9
ព្រេក Quang Loi - គោលដៅគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍នៅ Pha Tam Giang - ảnh 10
ព្រេក Quang Loi - គោលដៅគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍នៅ Pha Tam Giang - ảnh 11
ព្រេក Quang Loi - គោលដៅគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍នៅ Pha Tam Giang - ảnh 12
ព្រេក Quang Loi - គោលដៅគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍នៅ Pha Tam Giang - ảnh 13
ព្រេក Quang Loi - គោលដៅគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍នៅ Pha Tam Giang - ảnh 14
ព្រេក Quang Loi - គោលដៅគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍នៅ Pha Tam Giang - ảnh 15
ព្រេក Quang Loi - គោលដៅគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍នៅ Pha Tam Giang - ảnh 16
ព្រេក Quang Loi - គោលដៅគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍នៅ Pha Tam Giang - ảnh 17

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ