បំផុសការនិពន្ធគំនូចលនាឆ្នាំ APEC វៀតណាម ២០១៧

បំផុសការនិពន្ធគំនូចលនាឆ្នាំ APEC វៀតណាម ២០១៧ - ảnh 1
បំផុសការនិពន្ធគំនូចលនាឆ្នាំ APEC វៀតណាម ២០១៧

          (VOV)_នាព្រឹកថ្ងៃទី៣០ធ្នូ នៅទីក្រុងហាណូយ ក្រសួងវប្បធម៌ កីឡានិង​ទេសចរណ៍
វៀតណាមបានបំផុសការប្រឡងនិពន្ធគំនូចលនាឆ្នាំ APEC វៀត​ណាម ២០១៧។ ការ
ប្រឡងនេះបានរួមចំណែកអនុវត្តគោល​នយោបាយរបស់​វៀតណាម ក្នុងការទទួលរៀប
ចំឆ្នាំ APEC ២០១៧ អះអាងវៀតណាមជាមិត្ត ​ដៃគូរទំនុកទុកចិត្ត និងសមាជិកមាន
ការទទួលខុសត្រូវរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិ។

          ការប្រឡងនេះសំរាប់ជាងគំនូជំនាញនិងមិនជំនាញ ជាប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាម
 ជនវៀតណាមនៅឯបរទែស។​បទប្រឡងត្រូវបង្ហាញបានប្រធានបទ ឆ្នាំ APEC  វៀត
ណាម ២០១៧ ​៖” បង្កើតកម្លាំងចលករ ពូនជ្រុំអោយអនាគតរួម” ​លើកកំពស់សមត្ថ
ភាព ស្នាដៃរបស់វៀតណាមក្នុងឆ្នាំ២០១៧ រួមចំណែកបង្កើនកំណើនសេដ្ឋកិច្ច ចីរភាព
និងតភ្ជាប់ក្នុងតំបន់៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ