សហការការងារព័ត៌មានកិច្ចការបរទេសនៃស្ថាប័នដំណាងវៀតណាមនៅឯបរទេស


សហការការងារព័ត៌មានកិច្ចការបរទេសនៃស្ថាប័នដំណាងវៀតណាមនៅឯបរទេស - ảnh 1
សហការការងារព័ត៌មានកិច្ចការបរទេសនៃស្ថាប័នដំណាងវៀតណាមនៅឯបរទេស (tuyengiao.vn)

        Vovworld-នាថ្ងៃទី១១សីហានៅទីស្ដីការក្រសួងការបរទេស គណៈ​កម្មាធិការ​
កិច្ចការបរទេសមជ្ឈឹមបក្សនិងគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសរដ្ឋសភា​បានចុះ
ហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហការអំពីការងារព័ត៌មានកិច្ចការបរទេសរបស់
ស្ថាប័នដំណាងវៀតណាមនៅឯបរទេស។ តាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ​ក្រសួង​ការ
បរទេសគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសមជ្ឈឹមនិងគណៈកម្មាធិការកិច្ចការ​បរទេស
រដ្ឋសភាបង្កើនការផ្គត់ផ្គង់ព័ត៌មានកំណត់ទិសដៅសំរាប់ស្ថាប័នដំណាង​អនុវត្ត
កម្មវិធីជួបប្រាស្រ័យពន្លឿនផ្សព្វផ្សាយជាតិបង្កើនព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយសកម្មភាព
កិច្ចការបរទេសបក្សការទូតរដ្ឋកិច្ចការបរទេសប្រជាជននៅឯបរទេស។ កិច្ច​ព្រម
ព្រៀងនេះសំដៅពង្រីកតួនាទីតភ្ជាប់របស់ស្ថាប័នដំណាងវៀតណាមនៅ​ឯបរទេស
ក្នុងការបង្កើនទំនាក់ទំនងសហប្រតិបត្តិការរវាងស្ថាប័នរបស់បក្សរដ្ឋ​សភាវៀតណាម
ជាមួយដៃគូបរទេស៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ