ពានរង្វាន់ទី១ត្រូវបានប្រគល់ដល់វណ្ណកម្ម” កំលាំងរស់Truong Sa “

               

ពានរង្វាន់ទី១ត្រូវបានប្រគល់ដល់វណ្ណកម្ម” កំលាំងរស់Truong Sa    “ - ảnh 1

Vovworld-នាព្រឹកថ្ងៃទី១៤មិថុនានៅ ទីក្រុងហូជីមិញភាគខាងត្បូងវៀតណាមការ
ប្រឡងអំពីបទយកការណ៍រូបថត២០១៣-២០១៤បានបិទបញ្ច​ប់។គណះចាត់តាំង
ទទួលបានវណ្ណកម្មជាង១៥០បទ។ គណះចាត់តាំង​បាន​ប្រគល់រង្វាន់ដល់វណ្ណកម្ម
ឆ្នើមជាងគេចំនួន១០។ ពានរង្វាន់ទី១ត្រូវបានប្រគល់ដល់វណ្ណកម្ម” កំលាំងរស់
Truong Sa    “របស់អ្នកនិពន្ឋViet Dung ជាអ្នកកាសែតនៃកាសែត” Sai gon រំដោះ “៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ