การประชุมครั้งที่ ๕ รัฐสภาสมัยที่ ๑๓ เสร็จสิ้นลง

( VOVworld )-การประชุมครั้งที่ ๕ รัฐสภาสมัยที่ ๑๓ เสร็จสิ้นลง

การประชุมครั้งที่ ๕ รัฐสภาสมัยที่ ๑๓ เสร็จสิ้นลง - ảnh 1
ท่านเหงวียนซิงห์หุ่งประธานรัฐสภาได้กล่าวปราศรัยปิดการประชุม ( วีโอวี )

( VOVworld )-บ่ายวันที่ ๒๑ เดือนนี้ การประชุมครั้งที่ ๕ รัฐสภาสมัยที่ ๑๓ เสร็จสิ้นลง ณ กรุงฮานอยภายหลังประชุมอย่างเคร่งครัดมาเป็นเวลากว่า ๑ เดือน โดยมีท่านเหงวียนฟู้จ่อง เลขาธิการใหญ่พรรค ท่านเหงวียนเติ้นหยุงนายกฯและสมาชิกรัฐสภา ๕๐๐ ท่านเข้าร่วม

ท่านเหงวียนซิงห์หุ่งประธานรัฐสภาได้กล่าวปราศรัยปิดการประชุมโดยท้าวถึงกิจกรรมที่โดดเด่นของการประชุมครั้งนี้ โดยในด้านเศรษฐกิจและสังคม ที่ประชุมได้อภิปรายและแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมปี ๒๐๑๒ และ ๖ เดือนแรกของปีนี้ รวมถึงเสนอมาตรการแก้ไขด้วย ประธานเหงวียนซิงห์หุ่งกล่าว “ รัฐสภาเรียกร้องให้รัฐบาล หน่วยงานทุกระดับและท้องถิ่นต่างๆปฏิบัติโครงการปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพในช่วงเวลาที่เหลือของปีนี้เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีในทุกด้าน แก้ไขปัญหาอุปสรรคอย่างค่อยเป็นค่อยไป ผลักดันการผลิตและประกอบธุรกิจให้พัฒนา การรักษาเศรษฐกิจมหภาคให้มีเสถียรภาพ แก้ไขปัญหาหนี้เสียและสินค้าค้างสต๊อก สร้างงานทำมากขึ้น รักษาสวัสดิการสังคม พยายามปฏิบัติเป้าหมายที่ระบุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมปี ๒๐๑๓ ให้ประสบความสำเร็จอันเป็นการสร้างพื้นฐานให้แก่การปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระยะ ๕ ปีตั้งแต่ปี ๒๐๑๑ ๒๐๑๖

ท่านเหงวียนซิงห์หุ่งยังกล่าวถึงการอภิปรายร่างรัฐธรรมนูญปี ๑๙๙๒ ฉบับแก้ไขในรัฐสภาว่า  “ รัฐสภาเรียกร้องให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนู สำนักงานและองค์การต่างๆต้องศึกษาและรับฟังความคิดเห็นของบรรดาสมาชิกรัฐสภาอย่างจริงจัง รับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อไปจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายนเพื่อนำมาปรับปรุงร่างรัฐธรรมนูญให้สมบูรณ์และเสนอต่อที่ประชุมรัฐสภาครั้งหน้าพิจารณาอนุมัติ  จากความตั้งใจอย่างแน่วแน่ของพรรคและประชาชนทั้งปวง เราจะร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่สะท้อนความปรารถนาของประชาชน ตอบสนองความต้องการในการสร้างสรรค์ ปกป้องและพัฒนาประเทศในยุคใหม่ให้สำเร็จ
เกี่ยวกับการลงมติไว้วางใจต่อตำแหน่งที่รัฐสภาเลือกและอนุมัติ ท่านเหงวียนซิงหุ่งประธานรัฐสภาเวียดนามได้กล่าวว่า นี่เป็นประสบการณ์ดีเพื่อให้สำนักงานและองค์การที่มีความรับผิดชอบส่วนกลางและท้องถิ่น และสภาประชาชนทุกระดับประยุกต์ใช้ในการลงมติไว้วางใจต่อตำแหน่งที่สภาประชาชนเลือกในเวลาที่จะถึงเพื่อขยายผลบังคับใช้และประสิทธิภาพของการตรวจสอบของสำนักงานที่มาจากการเลือกตั้งและตอบสนองความปรารถนาของประชาชน ในที่ประชุมครั้งนี้ การตั้งและตอบกระทู้ถามได้ดำเนินไปอย่างเปิดเผย มีความรับผิดชอบ สนทนาบนเจตนารมณ์แห่งการสร้างสรรค์ รัฐสภาได้พิจารณาและอนุมัติร่างกฎหมาย๙ฉบับ แสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายอีกบางฉบับ นี่เป็นกฎหมายฉบับสำคัญที่มีส่วนร่วมผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เสริมสร้างการป้องกันประเทศ ความมั่นคงและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมได้มีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเพื่อประกาศผลของการประชุมรัฐสภาครั้งนี้  รัฐสภาได้อนุมัติมติเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาใช้ที่ดินเพื่อปลูกต้นไม้ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และทำนาเกลือ มติเกี่ยวกับผลการตรวจสอบการปฏิบัติร่างกฏหมายการประหยัดและต่อต้านการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยในการใช้เงินทุนพันธบัตรรัฐบาลก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานช่วงปี๒๐๐๖ถึงปี๒๐๑๒ มติเกี่ยวกับการตั้งและตอบกระทู้ถามในการประชุมครั้งนี้ ก่อนหน้านั้น เมื่อวันที่๒๐เดือนนี้  รัฐสภาได้อนุมัติมติการปิดบัญชีงบประมาณปี2011


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด