รัฐบาลจะยื่นแผนพัฒนาแบบบูรณาการแห่งชาติในช่วงปี 2021 -2030

(VOVWORLD) -รองนายกรัฐมนตรี เลวันแถ่ง ได้ลงนามมติที่ 138 เกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาแบบบูรณาการแห่งชาติในช่วงปี 2021 -2030 วิสัยทัศน์จนถึงปี 2050 ซึ่งแผนการดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลเพื่อยื่นเสนอให้สภาแห่งชาติพิจารณาอนุมัติ 

ตามแผนการดังกล่าว เวียดนามพยายามจนถึงปี 2030 จะกลายเป็นประเทศกำลังพัฒนาที่มีอุตสาหกรรมที่ทันสมัย มีรายได้ปานกลางในระดับสูง    มีรูปแบบการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ มีเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานอย่างพร้อมเพรียงและทันสมัย ธำรงความสมดุลย์ต่างๆ เพิ่มทักษะความสามารถในการปรับตัวของเศรษฐกิจ ค้ำประกันความมั่นคงด้านพลังงาน ความมั่นคงด้านอาหาร ความมั่นคงของแหล่งน้ำ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งด้านวัตถุและจิตใจได้รับการยกระดับ  งานด้านกลาโหมและความมั่นคงได้รับการค้ำประกัน อัตราการขยายตัวจีดีพีในช่วงปี 2021 -2030 จะอยู่ที่เฉลี่ยร้อยละ 7 ต่อปี  จัดตั้งเขตเศรษฐกิจ 2 แห่งในภาคเหนือและภาคใต้ เครือข่ายตัวเมืองแห่งชาติ อัตราการพัฒนาเป็นตัวเมืองคิดเป็นกว่าร้อยละ 50 ปฏิบัติกระบวนการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เศรษฐกิจดิจิทัล สังคมดิจิทัล สัดส่วนของเศรษฐกิจดิจิทัลจะคิดเป็นประมาณร้อยละ 30 ของจีดีพี จนถึงปี 2030 เวียดนามจะมีประชากรประมาณ 105 ล้านคน เวียดนามตั้งเป้าไว้ว่า จะติดกลุ่ม 10 ประเทศที่มีระบบอุดมศึกษาที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชีย ยกระดับคุณภาพการบริการสาธารณสุขให้ทัดเทียมกับประเทศที่ทันสมัยในภูมิภาค

แผนการดังกล่าวกำหนดวิสัยทัศน์จนถึงปี 2050 เวียดนามจะกลายเป็นประเทศที่พัฒนาและมีรายได้สูง สังคมมีความยุติธรรม มีประชาธิปไตยและอารยธรรม โครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนาอย่างพร้อมเพรียงและทันสมัย มีระบบตัวเมืองอัจฉริยะ ทันสมัย มีเอกลักษณ์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์เอกลักษณ์วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพที่ดี พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจที่มีอัตราคาร์บอนต่ำ ในช่วงปี 2031 -2050 อัตราจีดีพีจะอยู่ที่เฉลี่ยร้อยละ 6.5 -7.5 ต่อปี อัตราการพัฒนาเป็นตัวเมืองจะอยู่ที่ร้อยละ 70-75.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด