ส่งเสริมคุณค่าวัฒนธรรม สร้างพลังภายในที่เข้มแข็งเพื่อบรรลุเป้าหมายพัฒนาประเทศ

(VOVWORLD) -การประชุมด้านวัฒนธรรมทั่วประเทศได้มีขึ้นเมื่อเช้าวันที่24พฤศจิกายน ณ กรุงฮานอยภายใต้อำนวยการของท่านเลขาธิการใหญ่พรรคฯเหงวียนฟู้จ๋อง โดยมีการเข้าร่วมของประธานประเทศและประธานสภาแห่งชาติ.

ส่งเสริมคุณค่าวัฒนธรรม สร้างพลังภายในที่เข้มแข็งเพื่อบรรลุเป้าหมายพัฒนาประเทศ - ảnh 1

ในการกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม ท่านเลขาธิการใหญ่พรรคฯเหงวียนฟู้จ๋องได้ชี้ชัดว่า เวียดนามให้ความสำคัญต่อบทบาทของวัฒนธรรมและให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งต่องานด้านการพัฒนาสร้างสรรค์วัฒนธรรมทั้งในภารกิจการต่อสู้ปลดปล่อยชาติและในยุคของการสร้างสรรค์ประเทศ วัฒนธรรมเป็นพื้นฐานทางจิตใจของสังคม เป็นทั้งเป้าหมายและความแข็งแกร่งจากภายใน เป็นแรงผลักดันที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ การระบุให้การพัฒนาวัฒนธรรมที่สอดคล้องและกลมกลืนกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางสังคมเป็นแนวทางพื้นฐานของกระบวนการสร้างสรรค์สังคมนิยมในเวียดนาม สะท้อนให้เห็นถึงจุดเด่นของระบอบการปกครองของเรา หรือพูดแบบสั้นและสื่อความหมายที่ลึกซึ้งดังที่ประธานโฮจิมินห์เคยกล่าวไว้คือ "วัฒนธรรมเป็นเข็มทิศนำทางให้ชนทั้งชาติเดินไปข้างหน้า"โดยวัฒนธรรมที่เราสร้างสรรค์นั้นเป็นวัฒนธรรมที่ก้าวหน้าและสะท้อนเอกลักษณ์ของชาติด้วยเนื้อหาหลักแห่งเอกราชของชาติและสังคมนิยม ลัทธิมาร์ค-เลนินและแนวคิดโฮจิมินห์มีบทบาทสำคัญในชีวิตจิตใจของสังคม ต้องสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาติและต้องรู้จักคัดเลือกกลั่นกรองเพื่อรับสิ่งที่ล้ำเลิศแห่งวัฒนธรรมของโลก มุ่งมั่นสร้างสังคมแห่งอารยะธรรมเพื่อประโยชน์ที่แท้จริง เพื่อศักดิ์ศรีของมนุษย์ ด้วยความรู้ ด้วยคุณธรรมและวิธีการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพในระดับสูง”

เลขาธิการใหญ่เหงวียนฟู้จ๋องชี้ชัดว่าการพัฒนาวัฒนธรรมเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญและโดดเด่นในเอกสารการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคฯครั้งที่ 13 ดังนั้นทุกกระทรวง หน่วยงาน และท้องถิ่น ต้องพยายามส่งเสริมจิตใจแห่งความรักชาติ ความมุ่งมั่นในการพึ่งตนเอง ความสามัคคี และความคาดหวังที่จะพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง ประชาชนมีชีวิตที่ผาสุก โดยการสร้างสรรค์คนเวียดนามในช่วงของการเปลี่ยนแปลงใหม่ การพัฒนา และการผสมผสานด้วยมาตรฐานคุณค่าที่เหมาะสมที่เกี่ยวข้องกับการรักษาและส่งเสริมคุณค่าของครอบครัวเวียดนาม คุณค่าของประชาชาติ การผสมผสานระหว่างความรักชาติ ความสามัคคี การพึ่งตนเอง ความเมตตา ความจงรักภักดี ความรับผิดชอบมีวินัยและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งคุณค่าเหล่านั้นถูกหล่อเลี้ยงในวัฒนธรรมครอบครัวที่เปี่ยมด้วยความอบอุ่น ความสุข ความก้าวหน้าและมีอารยธรรมที่ได้รับการส่ง

เสริมโดยวัฒนธรรมเวียดนามที่ก้าวหน้าและเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ บนพื้นฐานของคุณค่าหลักแห่งประชาชาติและเป้าหมายอันสูงส่งคือ สันติภาพ ความเป็นเอกภาพและเอกราช ประชาชนมั่งคั่ง ประเทศแข็งแกร่ง มีประชาธิปไตย ยุติธรรม อารยธรรมและผาสุก.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด