การผลิตบุคลากรให้แก่โครงการสร้างสรรค์ชนบทใหม่

( VOVworld ) - บุคลากรเป็นปัจจัยสำคัญต่อการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ที่กำลังดำเนินในเวียดนามปัจจุบัน ดังนั้น คณะกรรมการปฏิบัติโครงการแห่งชาติว่าด้วยการสร้างสรรค์ชนบทใหม่และทางการท้องถิ่นต่างๆได้ใช้มาตรการฝึกอบรมบุคลากร  ซึ่งเป็นแนวทางที่ถูกต้องช่วยเพิ่มความรู้ให้กับแรงงานเพื่อเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพของการผลิต

( VOVworld ) - บุคลากรเป็นปัจจัยสำคัญต่อการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ที่กำลังดำเนินในเวียดนามปัจจุบัน ดังนั้น คณะกรรมการปฏิบัติโครงการแห่งชาติว่าด้วยการสร้างสรรค์ชนบทใหม่และทางการท้องถิ่นต่างๆได้ใช้มาตรการฝึกอบรมบุคลากร  ซึ่งเป็นแนวทางที่ถูกต้องช่วยเพิ่มความรู้ให้กับแรงงานเพื่อเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพของการผลิต
การผลิตบุคลากรให้แก่โครงการสร้างสรรค์ชนบทใหม่    - ảnh 1
สอนอาชัพให้กับคนรุ่นใหม่ในชนชท

มติของการประชุมครั้งที่ ๗ คณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่ ๑๐ ระบุ การพัฒนาการเกษตร ชนบทและเกษตรกรเป็นพื้นฐานให้แก่ความมีเสถียรภาพทางการเมืองในระยะประเทศพัฒนาตามแนวทางอุตสาหกรรมที่ทันสมัยและการผสมผสานเข้ากับโลก  มติยังระบุว่า เวียดนามจะพัฒนากลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมภายในปี ๒๐๒๐ ดังนั้นการเคลื่อนย้ายแรงงาน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการเกษตรจึงมีความสำคัญยิ่งเพื่อสร้างก้าวกระโดดในการพัฒนาการเกษตรและชนบทเวียดนาม  จากเป้าหมายดังกล่าว รัฐบาลเวียดนามได้กำหนดจะผลิตแรงงานชนบท ๑ ล้านคนต่อปี  โดยได้ประกาศใช้นโยบายต่างๆเกี่ยวกับการสอนอาชีพและฝึกอบรมให้แก่เกษตรกรเพื่อเปลี่ยนแปลงการเกษตร เกษตรกรและชนบท ท่านฝ่ามถิ่ห่ายเจวี่ยนรัฐมนตรีแรงงานทหารทุพพลภาพและสังคมเผยว่า  “ เวียดนามมีแรงงานประมาณ ๕๑ ล้านคนโดย ๓๖ ล้านคนเป็นแรงงานในชนบท  อย่างไรก็ดี แรงงานส่วนใหญ่ยังไม่ผ่านการฝึกอบรมดังนั้น หากเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจก็ต้องมีการฝึกอบรมพวกเขา โดยต้องฝึกอบรมให้แก่แรงงานที่ถูกเวนคืนที่ดินก่อนเพราะพวกเขายังขาดเครื่องมือทำการผลิตและเหมาะแก่การเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่น

การผลิตบุคลากรให้แก่โครงการสร้างสรรค์ชนบทใหม่    - ảnh 2
การสอนอาชีพซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์ให้แก่เยาวชนในชนบท
รัฐบาลเวียดนามตระหนักได้ดีว่า ความสำเร็จของโครงการเป้าหมายแห่งชาติว่าด้วยการสร้างสรรค์ชนบทใหม่อยู่ที่แรงงานที่ผ่านการฝึกอบรมจนมีฝีมือ  การสร้างสรรค์ชนบทใหม่ก็คือการพัฒนาการเกษตรและชนบทตามแนวทางอุตสาหกรรมที่ทันสมัย โดยแรงงานชนบทต้องทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมในบ้านเกิดของตัวเอง  ส่วนโครงการเป้าหมายแห่งชาติว่าด้วยการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ระยะปี ๒๐๑๐-๒๐๒๐           ของรัฐบาลได้กำหนดเป้าหมายการฝึกสอนอาชีพเพื่อสร้างงานที่มั่นคงให้แก่แรงงานชนบทตั้งแต่ร้อยละ ๗๐-๘๐ การปรับปรุงการผลิตในเชิงพาณิชย์สินค้าและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างแรงงานในด้านการเกษตร  ซึ่งรัฐบาลได้จัดงบประมาณ ๒๖ ล้านล้านด่งหรือประมาณ ๓ หมื่น ๗ พันล้านบาทให้แก่โครงการฝึกสอนอาชีพ  เฉพาะปีนี้ รัฐบาลได้จัดงบกว่า ๑ ล้านล้านด่งให้แก่การผลิตผู้บริหารระดับตำบล การสอนอาชีพให้แก่เกษตรกรและสนับสนุนศูนย์ฝึกสอนอาชีพและอุปกรณ์เพื่อการฝึกอบรม  พร้อมๆกับการฝึกสอนอาชีพก็ต้องปฏิบัติเป้าหมายอื่นๆเช่น การวางแผนผังที่ดิน ซึ่งจะทำให้ผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมจะมีโอกาสขยายการผลิตและใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิตประกอบธุรกิจอาทิเช่น การปลูกผักและดอกไม้ที่มีคุณภาพและมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง การขยายการเลี้ยงสัตว์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ปีก ปศุสัตว์ และสัตว์น้ำ การสร้างฟาร์มเกษตร หมู่บ้านศิลปาชีพขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าการส่งออกสูง  รวมทั้งการหาตลาดรองรับ ท่านเลฮุยเหงาะ อดีตรัฐมนตรีเกษตรและพัฒนาชนบทเห็นว่า “คำถามที่อยู่คู่กับเกษตรกรมาตลอดคือ พวกเขาจะเลือกทำอะไร เลี้ยงสัตว์ประเภทไหนและมีตลาดรองรับไหม  ดังนั้นผมเห็นว่าควรฝึกอบรมเทคนิคการประกอบธุรกิจให้แก่พวกเขา 
การผลิตบุคลากรให้แก่โครงการสร้างสรรค์ชนบทใหม่    - ảnh 3
ชั้นฝึกสอนอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า

ภายหลัง ๒ ปีดำเนินโครงการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการปฏิบัติโครงการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ได้สรุปผล โดยเน้นการฝึกอบรมที่ให้ความสำคัญต่อคุณภาพหากไม่ใช่ปริมาณ  ท่านกาวดึ๊กฟ้าตรัฐมนตรีเกษตรและพัฒนาชนบทเผยว่า  “ ต้องกำหนดว่าใครจะได้รับการฝึกอบรมก่อน ซึ่งผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมจะแตกต่างกับผู้ที่ไม่ได้รับการฝึกอบรมอยู่ตรงที่จะสามารถนำขั้นตอนการผลิตที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพที่สุดไปใช้ ”

การผลิตบุคลากรให้แก่โครงการสร้างสรรค์ชนบทใหม่    - ảnh 4
อาชีพปักเหมาะกับแรงงานหญิงในชนบท

จากประสบการณ์ในการฝึกอบรมให้แก่เกษตรกรในช่วงที่ผ่านมาปรากฎว่า แนวทางและนโยบายเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ของรัฐบาลจะประสบความสำเร็จก็ต่อเมื่อการฝึกอบรมในภาคปฏิบัติ คำนึงถึงลักษณะของแต่ละท้องถิ่น มีการสอดแทรกกับเป้าหมายอื่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวบ้านและพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศ ./.


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด