จังหวัดบิ่งเฟือกสร้างความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ในการสร้างสรรค์ชนบทใหม่

(VOVworld) - หลังการปฏิบัติโครงการเป้าหมายแห่งชาติว่าด้วยการสร้างสรรค์ชนบทใหม่มาเป็นเวลา 5 ปี เขตชนบทของจังหวัดบิ่งเฟือกมีการพัฒนาเป็นอย่างมาก โดยรายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรเพิ่มขึ้นจาก 24 ล้านด่งต่อคนในปี 2010 เป็นเกือบ 43 ล้านด่งต่อคนในปี 2015  ส่วนตำบล 20 แห่งของจังหวัดได้บรรลุเฉลี่ย 15 มาตรฐานจากทั้งหมด 19 มาตรฐานในการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ และสิ่งที่น่าสนใจคือขบวนการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ในจังหวัดบิ่งเฟือกได้ช่วยส่งเสริมความสามัคคีและการเป็นฝ่ายรุกของประชาชนในการพัฒนาเศรษฐกิจ

(VOVworld) - หลังการปฏิบัติโครงการเป้าหมายแห่งชาติว่าด้วยการ สร้างสรรค์ชนบทใหม่มาเป็นเวลา 5 ปี เขตชนบทของจังหวัดบิ่งเฟือกมีการพัฒนาเป็นอย่างมาก โดยรายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรเพิ่มขึ้นจาก 24 ล้านด่งต่อคนในปี 2010 เป็นเกือบ 43 ล้านด่งต่อคนในปี 2015  ส่วนตำบล 20 แห่งของจังหวัดได้บรรลุเฉลี่ย 15 มาตรฐานจากทั้งหมด 19 มาตรฐานในการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ และสิ่งที่น่าสนใจคือขบวนการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ในจังหวัดบิ่งเฟือกได้ช่วย ส่งเสริมความสามัคคีและการเป็นฝ่ายรุกของประชาชนในการพัฒนาเศรษฐกิจ
จังหวัดบิ่งเฟือกสร้างความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ในการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ - ảnh 1
เขตชนบทในจังหวัดบิ่งเฟือก (Photo: baoapbac.vn)
   ตำบลมิงแถ่ง เป็นหนึ่งใน 3 ตำบลของอำเภอเจินแถ่ง จังหวัดบิ่งเฟือกที่ได้บรรลุมาตรฐานของการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ โดยระบบทางคมนาคมรวมระยะทาง 18 กิโลเมตรเป็นถนนคอนกรีต  และมีการก่อสร้างโรงเรียนและสถานีอนามัยที่มั่นคงถาวร  สองข้างทางที่เข้าถึงใจกลางตำบลคือบ้านเรือนที่โอ่โถงและสวนผลไม้ที่อุดมสมบูรณ์กำลังอยู่ในฤดูเก็บเกี่ยว  ซึ่งนอกเหนือจากการบริจาคที่ดินเพื่อก่อสร้างถนนและการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆแล้ว ประชาชนตำบลมิงแถ่งยังได้สมทบเงินกว่า 2 พันล้านด่งเพื่อสนับสนุนการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานอีกด้วย  นาย ฟานวันแห่ง จากหมู่บ้านหมายเลข 5 ตำบลมิงแถ่งเล่าว่า “ประชาชนได้ทำการประชุมเพื่อแบ่งกลุ่มและเลือกสมาชิกคณะกรรมการบริหารจัดการวัสดุก่อสร้างและร่วมแรงร่วมใจกันก่อสร้างถนนให้แล้วเสร็จ ซึ่งประชาชนทุกคนต่างรู้สึกมีความสุขมาก”
   จากแนวทาง “รัฐและประชาชนร่วมกันปฏิบัติ” ในตลอด 5 ปีที่ผ่านมา จังหวัดบิ่งเฟือกได้ระดมพลังทุกแหล่งในการสร้างสรรค์ชนบทใหม่  โดยสามารถระดมเงินได้กว่า 6 ล้านล้านด่ง ซึ่งในนั้น ประชาชนได้สมทบเงินกว่า 220 พันล้านด่ง  ส่วน 20 ตำบลที่ได้รับเลือกเป็นตำบลนำร่องในการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ได้บรรลุมาตรฐานเกี่ยวกับเศรษฐกิจและการพัฒนาการผลิต วัฒนธรรม สังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  นาย หว่างเญิตเติน ประธานคณะกรรมการประชาชนอำเภอโหลกนิงได้เผยว่า “โครงการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ในอำเภอโลกนิงได้รับการปฏิบัติตามแนวทางประชาชนเป็นฝ่ายตัดสินใจเลือกปฏิบัติโครงการและร่วมกันทำเอง ส่วนรัฐเป็นผู้สนับสนุนด้านนโยบายและอุปกรณ์วัสดุ ดังนั้น กิจการต่างๆที่เราปฏิบัตินั้นได้เสร็จสิ้นอย่างประสิทธิภาพ”
   ในการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ จังหวัดบิ่งเฟือกสามารถระดมประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วม โดยเฉพาะเยาวชน ซึ่งได้เป็นแกนหลักในการรณรงค์ให้ชาวบ้านบริจาคที่ดินเพื่อก่อสร้างถนน รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางสังคมและสร้างสรรค์ชีวิตวัฒนธรรมในเขตชุมชน  กองเยาวชนสาขาตำบลทุกแห่งของจังหวัดบิ่งเฟือกได้เดินหน้ารับผิดชอบการปฏิบัติ 2 – 4 มาตรฐานจากทั้งหมด 19 มาตรฐานของการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ โดยได้จัดตั้งสหกรณ์ต่างๆ เช่น สหกรณ์แปรรูปข้าว สหกรณ์ตีพิมพ์และโฆษณา สหกรณ์ทอผ้าพื้นเมืองเพื่อสร้างงานทำให้แก่เยาวชนในชนบท  คุณ โตนหงอกแหง เลขาธิการกองเยาวชนสาขาจังหวัดบิ่งเฟือกได้เผยว่า “เยาวชนจังหวัดบิ่งเฟือกได้เข้าร่วมการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ผ่านกิจกรรมต่างๆที่เป็นรูปธรรม โดยกองเยาวชนสาขาตำบลต่างๆได้ยื่นความจำนงค์ในการรับงานที่เหมาะสม
    นอกเหนือจากการสนับสนุนจากรัฐและการระดมพลังทุกแหล่งจากประชาชน ท้องถิ่นต่างๆในจังหวัดบิ่งเฟือกได้แสวงหาการสนับสนุนจากผู้ประกอบการในการลงทุนก่อสร้างโครงการพื้นฐานและตั้งเป้าหมายว่า จนถึงปี 2020  ตำบลทั้ง 46 แห่งของจังหวัดบิ่งเฟือกจะสามารถบรรลุมาตรฐานของการสร้างสรรค์ชนบทใหม่อย่างสมบูรณ์.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด