สร้างเขตผลิตสินค้าเกษตรหลัก:วิธีปฏิบัติที่น่าเรียนรู้ในจังหวัดกว๋างนิง

(VOVworld) – ภายหลัง3ปีของการปฏิบัติโครงการเป้าหมายแห่งชาติเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ชนบท ใหม่ จังหวัดกว๋างนิงได้สร้างเขตผลิตสินค้าเกษตรหลักต่างๆ ลงทุนก่อสร้างโรงงานแปรรูปและประสานกับสถานประกอบการแสวงหาทางออกที่ยั่งยืน ให้แก่สินค้าเกษตร ป่าไม้และสัตว์น้ำซึ่งช่วยให้รายได้ของประชาชนเพิ่มขึ้นและเครื่องหมายการ ค้าของสินค้าเกษตรในท้องถิ่นต่างๆของจังหวัดกว๋างนิงกำลังได้รับการยืนยันบน ท้องตลาดอย่างค่อยเป็นค่อยไป
(VOVworld) – ภายหลัง3ปีของการปฏิบัติโครงการเป้าหมายแห่งชาติเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ จังหวัดกว๋างนิงได้สร้างเขตผลิตสินค้าเกษตรหลักต่างๆ ลงทุนก่อสร้างโรงงานแปรรูปและประสานกับสถานประกอบการแสวงหาทางออกที่ยั่งยืนให้แก่สินค้าเกษตร ป่าไม้และสัตว์น้ำซึ่งช่วยให้รายได้ของประชาชนเพิ่มขึ้นและเครื่องหมายการค้าของสินค้าเกษตรในท้องถิ่นต่างๆของจังหวัดกว๋างนิงกำลังได้รับการยืนยันบนท้องตลาดอย่างค่อยเป็นค่อยไป
สร้างเขตผลิตสินค้าเกษตรหลัก:วิธีปฏิบัติที่น่าเรียนรู้ในจังหวัดกว๋างนิง - ảnh 1
สร้างเขตผลิตสินค้าเกษตรหลัก:วิธีปฏิบัติที่น่าเรียนรู้ในจังหวัดกว๋างนิง

บนทุ่งนากว้าง 30 เฮกต้าในแขวงโก่งหว่า ตัวเมืองกว๋างเอียน จังหวัดกว๋างนิง เกษตรกรกำลังเร่งเก็บผักซึ่งกำลังให้ผลผลิตดี ผักทั้งหมดของแขวงโก่งหว่าได้รับการจำหน่ายผ่านบริษัทแปรรูปสินค้าเกษตรในท้องถิ่น ตั้งแต่เริ่มการเก็บจนถึงปัจจุบัน เฉลี่ยแต่ละวันเกษตรกรสามารถเก็บผักปลอดสารพิษได้ตั้งแต่2-3ตันเพื่อส่งไปขายที่ตลาด จากการเข้าร่วมโครงการร่วมมือกับบริษัทจำหน่ายสินค้าเกษตรในหลายฤดูเก็บเกี่ยวที่ผ่านมา ประชาชนของแขวงโก่งหว่าได้ประยุกต์ใช้ขั้นตอนการผลิตต่างๆอย่างเข้มงวดเพื่อค้ำประกันคุณภาพของสินค้า ดังนั้นทางบริษัทจึงให้คำมั่นในการรับซื้อทั้งหมดของเกษตรกรด้วยราคาที่สูงกว่าราคาของท้องตลาดประมาณร้อยละ5
เมื่อก่อน เกษตรกรในแขวงโก่งหว่าปลูกผักในแปลงขนาดเล็กจึงได้ผลผลิตไม่สูงนักทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ประสบอุปสรรคมากมาย แต่หลังจากเปลี่ยนเป็นการผลิตขนาดใหญ่ มีการวางผังเขตปลูกผักและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้รับการค้ำประกันจึงทำให้หลายครอบครัวของแขวงโก่งหว่ากำลังมีแผนลงทุนขยายพื้นที่ปลูกผักปลอดสารพิษ นาง ฝ่ามถี่เฟืองถาว ในแขวงโก่งหว่า ตัวเมืองกว๋างเอียนได้เผยว่าตั้งแต่มีการก่อตั้งบริษัทเหมาซื้อผัก ครอบครัวของดิฉันได้หันมาปลูกผัก พอถึงฤดูเก็บเกี่ยวก็จะมีบริษัทจำหน่ายเข้ามารับซื้อ ราคาที่บริษัทรับซื้อสูงกว่าราคาที่พ่อค้าคนกลางซื้อ ดังนั้นรายได้ของครอบครัวจึงเพิ่มขึ้น
ตั้งแต่ปี 2012 ทางการแขวงโก่งหว่าได้ปฏิบัติระเบียบการที่เหมาะสมเพื่อดึงดูดสถานประกอบการให้เข้าร่วมและลงทุนเพื่อผลักดันกระบวนการสร้างสรรค์ชนบทใหม่อย่างรวดเร็ว ตามความเห็นของนาย ฝ่ามวันเซิน เลขาธิการพรรคสาขาและประธานคณะกรรมการประชาชนแขวงโก่งหว่า นอกจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่เกษตรกรแล้ว สถานประกอบการจำหน่ายสินค้าเกษตรยังลงทุนกว่า 1 หมื่น 7 พันล้านด่งเพื่อก่อสร้างระบบชลประทาน โรงงานแปรรูปและห้องเย็นสำหรับจัดเก็บผัก ตลอดจนสร้างสรรค์เครื่องหมายการค้าให้แก่ผลิตภัณฑ์เกษตรของท้องถิ่นอีกด้วย ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ผักปลอดสารพิษของแขวงโก่งหว่ากำลังอยู่ในกระบวนการสร้างสรรค์เครื่องหมายการค้าที่ผ่านมา แต่ละเฮกต้ามีรายได้จากการปลูกผัก 50-70 ล้านด่ง แต่เมื่อปฏิบัติโครงการสร้างสรรค์เครื่องหมายการค้าทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นถึง 150 ล้านด่งต่อเฮกต้า นาย ฝ่ามวันเซินได้เผยว่า พวกเขากำลังส่งเสริมการก่อสร้างเรือนปลูกผักเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มรายได้ จากโครงการวางผังเขตปลูกผักปลอดสารพิษ เกษตรกรยังคงต้องปฏิบัติกระบวนการผลิตที่ปลอดภัยเกี่ยวกับสารกำจัดศัตรูพืชและปุ๋ยอย่างเคร่งครัดเพื่อสามารถสร้างสรรค์เครื่องหมายการค้าของตนเอง

สร้างเขตผลิตสินค้าเกษตรหลัก:วิธีปฏิบัติที่น่าเรียนรู้ในจังหวัดกว๋างนิง - ảnh 2
สถานประกอบการจำหน่ายสินค้าเกษตรยังลงทุนกว่า 1 หมื่น 7 พันล้านด่งเพื่อก่อสร้างระบบชลประทาน

ปัจจุบัน จังหวัดกว๋างนิงกำลังปฏิบัติโครงการพัฒนาสร้างเครื่องหมายการค้าสินค้าเกษตร 23 โครงการ ประกอบด้วย 5 โครงการมียี่ห้อของกลุ่มสินค้า 14 โครงการมีตรารับรองต่างๆและ4โครงการมีการบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของเครื่องหมายการค้า จังหวัดกว๋างนิงได้เสร็จสิ้นการวางผังเขตปลูกผัก ตลอดจนจัดตั้งสมาคมและสหกรณ์ผลิตและประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการสร้างสรรค์เครื่องหมายการค้า 15 แห่งโดยมีบทบาทเป็นศูนย์กลางผลิต รองรับการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่ทันสมัย ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์และแสวงหาทางออกให้แก่ผลิตภัณฑ์ นาย ดิงสีเงียน หัวหน้าฝ่ายลิขสิทธิ์ทางปัญญาสังกัดสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจังหวัดกว๋างนิงได้เผยว่าในจำนวนทั้งหมด 19 มาตรการเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ของประเทศ มี3มาตรฐานด้านเศรษฐกิจที่มีความหมายสำคัญและก็เป็นมาตรฐานที่ยากที่สุด แต่การสร้างสรรค์เครื่องหมายการค้าจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ทันที การวางผังเขตปลูกผัก กระบวนการแปรรูป มาตรฐานด้านคุณภาพและเครื่องหมายการค้าต้องได้รับการค้ำประกันและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการแสวงหาทางออกให้แก่ประชาชน ดังนั้นต้องพัฒนาองค์กรและสมาคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสถานประกอบการในท้องถิ่นต้องร่วมกับประชาชนในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในท้องตลาด
จากวิธีการปฏิบัตินี้ สินค้าเกษตรและสัตว์น้ำหลักของจังหวัดกว๋างนิงได้รับการยืนยันอย่างมั่นคงในท้องตลาด ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรของกว๋างนิง การสร้างสรรค์เขตผลิตสินค้าเกษตรหลักได้นำประสิทธิผลที่เด่นชัดมาให้แก่เกษตรกรจังหวัดกว๋างนิงนับพันคนและได้สร้างการเปลี่ยนแปลงที่น่ายินดี ตลอดจนมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของท้องถิ่น./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด