การปฏิบัติยุทธศาสตร์การพัฒนาวัฒนธรรมจนถึงปี 2020 ประสบผลที่น่ายินดี

(VOVWORLD) - เมื่อวันที่ 6พฤษภาคมปี 2009 นายกรัฐมนตรีได้ประกาศยุทธศาสตร์การพัฒนาวัฒนธรรมจนถึงปี  2020 โดยระบุถึงทัศนะและแนวทางของรัฐเวียดนามเกี่ยวกับการพัฒนาวัฒนธรรม เป้าหมาย หน้าที่และมาตรการสร้างสรรค์วัฒนธรรมเวียดนามที่ก้าวหน้าและมีเอกลักษณ์ของชาติ ซึ่งการปฏิบัติยุทธศาสตร์ดังกล่าวในตลอด 10ปีที่ผ่านมาได้ประสบผลที่น่ายินดี 
การปฏิบัติยุทธศาสตร์การพัฒนาวัฒนธรรมจนถึงปี 2020 ประสบผลที่น่ายินดี - ảnh 1ภาพการประชุมสรุป 10ปีการปฏิบัติยุทธศาสตร์การพัฒนาวัฒนธรรมจนถึงปี 2020 

รายงานของกระทรวงวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยวระบุว่า การปฏิบัติเป้าหมายและหน้าที่ต่างๆของยุทธศาสตร์การพัฒนาวัฒนธรรมจนถึงปี 2020 ได้ส่งผลดีต่อด้านต่างๆของชีวิตสังคม มีส่วนร่วมรักษาเสถียรภาพทางการเมือง ความมั่นคง ความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางสังคม

ในการปฏิบัติยุทธศาสตร์ดังกล่าวในตลอด 10ปีที่ผ่านมา งานด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมคุณค่าทางวัฒนธรรมที่ดีงามของประชาชาติได้ประสบผลงานที่สำคัญ ปัจจุบัน เวียดนามมีมรดกทางธรรมชาติและมรดกวัฒนธรรม 8 รายการ มรดกวัฒนธรรมนามธรรม 13 รายการที่ได้รับการรับรองจากยูเนสโก รวมทั้งโบราณสถานทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมหลายพันแห่งได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์และได้รับการรับรองเป็นมรดกระดับชาติ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ มีการเชื่อมโยงกับทัวร์ท่องเที่ยวต่างๆเพื่อกระตุ้นการพัฒนาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในท้องถิ่นต่างๆ งานเทศกาล ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเลื่อมใสศรัทธา อาชีพหัตถกรรมและศิลปะพื้นเมืองได้รับการฟื้นฟูและพัฒนา นาง เลถิทูเหี่ยน อธิบดีกรมมรดกวัฒนธรรมได้เผยว่า"ปัจจุบัน เวียดนามมีโบราณสถานทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 4หมื่นแห่ง โดยได้รับการรับรองเป็นโบราณสถานแห่งชาติ 3486 แห่ง โบราณสถานพิเศษแห่งชาติกว่า 100 แห่ง มีมรดกวัฒนธรรมนามธรรมกว่า 62.000 รายการ รวมถึงมรดกวัฒนธรรมนามธรรมระดับชาติ 329รายการ เวียดนามตั้งเป้าหมายว่า จนถึงปี 2025 จะมีมรดกวัฒนธรรมรูปธรรมและนามธรรมอย่างน้อย 5รายการที่ได้รับการรับรองเป็นมรดกวัฒนธรรมของมนุษยชาติ"

ในตลอด10 ปีที่ผ่านมา กิจกรรมวัฒนธรรมและศิลปะได้มีส่วนร่วมที่เข้มแข็งต่อการพัฒนาประเทศ ยกระดับคุณภาพชีวิตทางจิตใจของประชาชน มีส่วนร่วมอนุรักษ์และส่งเสริมคุณค่าวัฒนธรรม การให้การศึกษาเกียรติประวัติแห่งความรักชาติและความภาคภูมิใจในประชาชาติ ข้อตกลงความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างเวียดนามกับประเทศและองค์กรต่างๆทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีได้รับการลงนาม การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและศิลปะระหว่างเวียดนามกับประเทศต่างๆได้รับการขยาย ซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่เพื่อนมิตรชาวต่างชาติและมีส่วนร่วมประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ประเทศเวียดนามสู่สายตาชาวโลก

ในการปฏิบัติยุทธศาสตร์ดังกล่าวในตลอด 10ปีที่ผ่านมา ขบวนการ“ปวงชนสามัคคีสร้างสรรค์ชีวิตที่มีวัฒนธรรม”ได้รับการขยายผลอย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรมวัฒนธรรมและศิลปะได้รับการจัดขึ้นอย่างคึกคักและมีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้ชม ผลงานด้านวัฒนธรรม วรรณกรรมและศิลปะม่ีความหลากหลายและมีการจัดทำระเบียบการด้านวัฒนธรรมต่างๆ นาง เลถิทูเหี่ยน อธิบดีกรมมรดกวัฒนธรรมได้เผยต่อไปว่า"ยุทธศาสตร์การพัฒนาวัฒนธรรมจนถึงปี 2020 ระบุถึงการผลักดันงานด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมคุณค่าทางวัฒนธรรมของประชาชาติควบคู่กับการผสมผสานด้านวัฒนธรรมกับประเทศต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาวัฒนธรรมอย่างหลากหลายและตามทันการพัฒนาของยุคสมัย โดยรัฐได้วางหน้าที่ให้แก่หน่วยงานวัฒนธรรม นั่นคือสร้างสรรค์ชีวิตวัฒนธรรม อนุรักษ์และส่งเสริมคุณค่ามรดกวัฒนธรรม พัฒนาวัฒนธรรม วรรณกรรมและศิลปะ ส่งเสริมคุณค่าจรรยาบรรณที่ดีงามและความเลื่อมใสศรัทธา"

การประชุมสรุป 10ปีการปฏิบัติยุทธศาสตร์การพัฒนาวัฒนธรรมจนถึงปี 2020 ที่จัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ได้ประเมินผลงานและข้อบกพร่องต่างๆ อีกทั้งปรับปรุงและเสนอมาตรการใหม่เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาวัฒนธรรมเวียดนามช่วงปี 2021-2030 รองนายกรัฐมนตรีหวูดึ๊กดามได้ชี้ชัดว่า"ยุทธศาสตร์การพัฒนาวัฒนธรรมระยะใหม่จะสานต่อผลสำเร็จของยุทธศาสตร์ในช่วงที่ผ่านมาและมีเนื้อหาใหม่ที่สอดคล้องกับการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 ที่กำลังมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ในเวลาข้างหน้า ต้องเน้นลงทุนเพื่อสร้างก้าวกระโดดในการพัฒนาหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะให้ความสนใจพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนาด้านต่างๆ"

ยุทธศาสตร์การพัฒนาวัฒนธรรมในระยะใหม่จะยังคงเน้นพัฒนามนุษย์และคุณค่าวัฒนธรรมพื้นเมืองของประชาชาติผ่านกิจกรรมต่างๆที่เป็นรูปธรรมเพื่อพัฒนามนุษย์ในทุกด้าน เช่น สติปัญญา จรรยาบรรณ ความคิดสร้างสรรค์ ความเมตตาและกิจกรรมเพื่อชุมชน เป็นต้น รองศาสตรจารย์ ดร.บุ่ยหว่ายเซิน หัวหน้าสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะแห่งชาติเวียดนามได้เผยว่า“วัฒนธรรมและการพัฒนามนุษย์มีความผูกพันอย่างใกล้ชิด โดยการสร้างสรรค์วัฒนธรรมมีเป้าหมายเพื่อพัฒนามนุษย์ ส่วนการพัฒนามนุษย์ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาวัฒนธรรมเพราะวัฒนธรรมสร้างพื้นฐานให้แก่การพัฒนาสังคมและเป็นพลังขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งต้องถือการสร้างสรรค์วัฒนธรรมคือหนึ่งในด้านที่ได้รับการปฏิบัติอย่างก้าวกระโดดในภารกิจการพัฒนาประเทศ”

ทั้งนี้และทั้งนั้น แสดงให้เห็นว่า การปฏิบัติยุทธศาสตร์การพัฒนาวัฒนธรรมจนถึงปี 2020 ในปีที่ผ่านมาและในปี 2020 มีส่วนร่วมที่สำคัญต่อการส่งเสริมประชาธิปไตย การยกระดับความรู้ การสร้างสรรค์ปัจจัยและคุณค่าใหม่เพื่อการพัฒนามนุษย์ อีกทั้งลดช่องว่างในการเข้าถึงศิลปวัฒนธรรมระหว่างประชาชนชนชั้นต่างๆและระหว่างเขตชนบทกับตัวเมือง.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด